Softec Invenio — profesionálny analyticko-reportingový nástroj

V dnešnom dynamickom informačnom veku sa manažéri každej spoločnosti potrebujú rozhodovať rýchlo. Nevyhnutným predpokladom k tomu sú presné, aktuálne a konsolidované informácie na všetkých stupňoch riadenia. Rýchlym získaním prehľadných a aktuálnych podkladov získava v porovnaní s ostatnými spoločnosťami významnú konkurenčnú výhodu.

Softec Group vyvíja už od roku 2004 vlastné business intelligence riešenie Softec Invenio. Začiatkom roka 2012 sme ukončili vývoj novej generácie tohto riešenia s označením Softec Invenio 2, s novým používateľským rozhraním postaveným na moderných webových prístupoch a štandardoch.
Softec Invenio je zástupca profesionálnych analyticko-reportingových nástrojov s funkcionalitou pokrývajúcou všetky tri základné činnosti business intelligence z hľadiska podpory rozhodovania, a to monitorovanie, multidimenzionálnu analýzu a tvorbu zostáv. V oblasti monitorovania umožňuje tvorbu dashboardov a prehľadov kľúčových výkonnostných indikátorov.

Dashboard

Dashboard umožní manažérovi vidieť všetky podstatné informácie o svojej spoločnosti na jednom mieste.

Dashboardy zlučujú na jednom mieste informácie o stave podniku z rôznych pohľadov a v rôznych formách. Každé ráno si môže manažér po prihlásení zobraziť predpripravený dashboard, prostredníctvom ktorého získa okamžite bez ďalšej práce komplexný pohľad na stav požadovaných ukazovateľov. Údaje môžu byť zobrazené v rozmanitej forme - v tabuľkách, grafoch a mapách. Dashboard je interaktívny a umožňuje manažérovi prejsť do zostavy s detailnejšou úrovňou informácií (drill-down) a týmto spôsobom rýchlo identifikovať problém, ktorý je potrebné riešiť. Dashboardy si každý používateľ môže prispôsobiť „na mieru“ podľa svojich potrieb a prípadne ich aj ďalej zdieľať medzi používateľmi.

 

Kľúčové výkonnostné indikátory (KPI)

Prehľad KPI zobrazuje najdôležitejšie ukazovatele spoločnosti v podobe dobre/zle.

Kľúčové výkonnostné indikátory (KPI — Key Performance Indicators) sú merateľné výkonnostné ukazovatele a ich sledovanie je v posledných rokoch veľmi využívaným nástrojom na monitorovanie činností spoločnosti. Snahou je zlepšovať výkonnosť obchodných procesov na základe informácií získavaných sledovaním hodnôt a trendov im prislúchajúcich výkonových ukazovateľov. Manažér má tak možnosť reagovať na nepriaznivý vývoj rýchlymi korekciami. Softec Invenio umožňuje vytvárať prehľady KPI z rôznych pohľadov a na rôznej úrovni detailu. Veľkou výhodou je, že manažéri jedným pohľadom zistia kritické miesto, ktorému je potrebné venovať pozornosť. Napríklad v prehľade obratu podľa produktových skupín je grafickým symbolom znázornený stav a trend obratu konkrétnej skupiny a manažér vie na jeden klik vnorením zistiť, ktorý produkt zo skupiny spôsobuje nepriaznivý stav či trend. Tieto prehľady môžu byť aj súčasťou dashboardu.

Multidimenzionálna analýza

Pre multidimenzionálnu analýzu sú pripravené na použitie funkcie, ktoré pomáhajú odpovedať na otázky „prečo?“, ako napríklad „prečo je obrat za práve ukončený fiškálny kvartál nižší ako bol dosiahnutý v predchádzajúcom?“.

Multidimenzionálna analýza pomáha odpovedať na otázky PREČO?

V rámci analytických funkcií nástroj Softec Invenio poskytuje:

  • vnáranie a vynáranie pre prechody z jednej úrovne informácií na druhú (drill-up/drill down),  
  • jednoduchým spôsobom meniť uhly pohľadov na dáta, napr. na jeden klik prejsť z pohľadu obratu spoločnosti po kategóriách a rokoch produktov na pohľad podľa distribučných kanálov a rokov (slice-and-dice),
  • zmena zobrazenia z tabuľkovej formy na rozmanité grafické zobrazenia a naopak, vrátane rôznej možnosti sumarizácie, triedenia a filtrovania údajov.

Analýza trendov umožňuje ľahko sledovať vývoj ukazovateľov v čase a využívať automatické kalkulácie ako medziročný nárast, ročný kumulatív a pod.

Tvorba zostáv

Zostavy poskytujú detailné informácie o organizácii z definovaného pohľadu a dávajú odpovede na otázky KOĽKO?

Z reportingovej oblasti poskytuje Invenio pestrú paletu funkcií od filtrovania cez triedenie až po zvýrazňovanie výnimočných hodnôt. Softec Invenio umožňuje vytvárať dopredu pripravené tzv. štandardné zostavy, ku ktorým používatelia pristupujú z prostredia portálu jednoduchým kliknutím a otvorením zostavy, ale aj tvorbu ad-hoc zostáv na základe individuálnych potrieb, ktoré umožňujú nájsť odpoveď na aktuálne problémy. Takto vytvorené zostavy si môžu uložiť do svojho osobného adresára v Invenio Portáli. Údaje v takto zadefinovaných zostavách sú pri každom otvorení opätovne naplnené aktuálnymi údajmi z dátového zdroja.

Pre prezeranie zostáv je vytvorená navyše nadstavba Softec Invenio Explorer so zjednodušeným používateľským rozhraním optimalizovaným na tento účel. Softec Invenio Explorer je aj vhodným nástrojom pre povinné zverejňovanie údajov organizácií verejnej správy.

Výstupy zo zostáv a operatívnych analýz je možné preniesť do kancelárskej aplikácie Microsoft Excel, vytlačiť vo formáte PDF alebo k nim dopísať ľubovoľné komentáre a text v aplikácii Microsoft Word pre prípravu správ na prezentáciu a tlač.

Mapové vizualizácie

Veľmi prehľadným zobrazením sú pre manažérov mapové výstupy. Je možné si vybrať mapu Európy, Slovenska po krajoch alebo okresoch či dokonca použiť vlastné mapové podklady znázorňujúce napríklad pobočkovú sieť špecifickú pre organizáciu. Používateľ si môže zadefinovať farebnú paletu ako aj počet farieb, ktorými majú byť jednotlivé oblasti vyfarbené v závislosti od dosiahnutej hodnoty ukazovateľa v danom štáte, kraji či okrese, pričom Invenio rozlišuje viacero spôsobov priraďovania farieb oblastiam, napr. lineárnu alebo logaritmickú klasifikáciu. Okrem farebného zobrazenia je možné vybrať hodnoty, ktoré sa majú zobraziť, napr. meno zobrazeného štátu alebo hodnotu ukazovateľa.

Otvorenosť systému

Softec Invenio je webová aplikácia, ktorá nevyžaduje inštaláciu na pracovných staniciach a vie pracovať s rôznymi dátovými zdrojmi, ako Microsoft SQL Server, Oracle či PostgreSQL.

Keďže dáta získava Invenio zo zdrojov OLAP prostredníctvom priemyslového štandardu XMLA, Softec Invenio nie je viazané na jedného konkrétneho výrobcu OLAPu. Je možné ho používať s rozličnými zdrojmi OLAP, ako Microsoft SQL Server Analysis Services či v móde ROLAP s Oracle, PostgreSQL a inými. Softec Invenio sa tak vie flexibilne prispôsobiť už nasadeným technológiám u zákazníka v prevádzke.

Celé riešenie Softec Invenio je postavené ako webová aplikácia, ktorá nevyžaduje na plnohodnotnú prácu žiadne doplnky do prehliadača ani inštaláciu žiadnych programov na počítači používateľa. Funguje vo všetkých moderných prehliadačoch, ktoré podporujú štandardy HTML 5 a CSS, ako napríklad Microsoft Internet Explorer 9, Mozilla Firefox či Google Chrome.

Referencie

Softec Invenio sa úspešne používa u viacerých zákazníkov

  • v oblasti sociálneho rezortu (Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Sociálna poisťovňa),
  • zdravotníctva (Národné centrum zdravotníckych informácií, Úrad verejného zdravotníctva),
  • samosprávy
  • a v komerčnej sfére.

Zaujali vás naše riešenia? Kontaktujte nás na softec@softec.sk

Galéria obrázkov: