Softec Makler

Softec Makler je provízno-kariérny systém, ktorého hlavnou úlohou je komplexne podporiť a zautomatizovať každomesačné procesy a postupy v rámci back-office-u spoločnosti, t.j. výpočet a správa provízií, manažment produktov a obchodníkov, správa klientov a zmlúv a pod. Je to v praxi overené komfortné riešenie, ktoré zvyšuje a optimalizuje rýchlosť a efektivitu správy dát a procesov sprostredkovateľskej spoločnosti. Systém je riadený metadátami (parametricky), čo mu dáva vysokú flexibilitu a oslobodzuje tak zákazníka od závislosti na dodávateľovi. Veľké množstvo úprav a nastavení je možné vykonať vlastnými silami, pomocou parametrizácie systému. Je viacjazyčný a svojim komfortným užívateľským rozhraním spríjemňuje a uľahčuje prácu.
Softec Makler je plne nezávislý na partneroch (poisťovniach, bankách, .... ) a podporuje široké spektrum finančných produktov (životné, neživotné, investičné, bankové, atď.). Umožňuje evidovať finančné sumy zároveň v národnej aj v referenčnej mene, čo má obrovské výhody na konsolidáciu výsledkov a ich porovnanie v spoločnostiach, ktoré pôsobia vo viacerých krajinách.

Výpočet výšky provízie je kombináciou objemových a kvalitatívnych ukazovateľov dojednanej produkcie. Pre každého predajcu sa počítajú tzv. vlastné provízie, t.j. provízie pre predajcu, ktorý uzavrel príslušnú zmluvu a tzv. tímová (podielová) provízia pre nadriadených. Samotný výpočet provízie prebieha vždy na základe províznej schémy daného produktu a cenovej úrovne aktuálnej pozície predajcu. Základ pre výpočet výšky provízie sa obvykle odvíja od rôznych ukazovateľov podľa odvetví, do ktorých je nasadzovaný. Výpočet provízie môže prebiehať formou prepočtu na body a ich cenovú úroveň, alebo priamejšie na percento z predaného objemu alebo tiež fixnou výškou provízie za uzavretú zmluvu.

S priamym predajom produktov a služieb veľmi úzko súvisí aj zodpovednosť za prípadné zrušenie, či zníženie zmlúv. Provízny systém je preto možné nastaviť tak, aby vo vhodnej miere riešil adekvátnu zodpovednosť formou ručenia za zmluvy, či už priamym postihom za storno zmluvy, alebo pokrytím storna z dopredu kumulovaného stornokonta.

Obrovskou výhodou je tvorba vlastných užívateľských zostáv (zoznamových okien) prostredníctvom flexibilnej technológie, ktorá v kombinácii s exportom do Excelu vytvára pre užívateľov veľmi široké možnosti tvorby podkladov pre rôzne štatistiky, nachádzajúce uplatnenie predovšetkým pri ad-hoc požiadavkách špecifických výstupov, ako napr. liga predaja, súťaž obchodníkov, či benchmarky. Táto funkcionalita je dostupná štandardne vo všetkých edíciách Softec Makler.

Typickým znakom predajnej siete je jej hierarchická stromová (multi-level) štruktúra, kde každý obchodník má svojho nadriadeného a niekoľko podriadených. V rámci výkonu svojej práce každý riadi vlastný výkon, vlastnú produkciu a zároveň riadi a buduje tím podriadených, z ktorých obchodu potom získava svoj podiel. Provízno-kariérny systém Softec Makler podporuje multiúrovňovú organizáciu pozícií obchodníkov od začiatočníkov až po riaditeľov. Vyhodnocovanie úrovne kariérneho postupu je postavené kvantitatívnych ukazovateľoch (počty získaných bodov za produkciu vlastné aj tímové) ale aj kvalitatívnych ukazovateľoch ako štruktúra tímu alebo potrebné licencie či certifikáty. Vyhodnocovanie môže zohľadňovať  objemy produkcie za celú kariéru, ale aj za dopredu stanovené a posudzované obdobie. Pre zvýšenie dynamiky je možné do celého systému pridať obhajoby pozícií, či povinnosť mať v každom mesiaci aspoň základnú produkciu.

Softec Makler je dostupný v nasledujúcich štandardných edíciách:

Base:

 • Evidencia a manažment obchodných kancelárií
 • Evidencia a manažment organizačnej štruktúry predajcov
 • Produktové portfólio s parametrickou definíciou produktov, províznych schém, typov provízií a sadzobníkov
 • Evidencia zmlúv a klientov
 • Evidencia a spracovanie platieb provízií od partnerov
 • Parametrami riadený výpočet provízií (a bodov) pre obchodníkov a ich nadriadených
 • Generovanie províznych výpisov pre obchodníkov a ich publikovanie

Standard:

 • Softec Makler Base +
 • Kompletná evidencia historických verzií zmlúv a klientov
 • Správa MLM kariérneho systému predajcov
 • Systém evidencie licencií a účasti na seminároch
 • Zadržiavanie a manažment stornokonta
 • Systém intervencií
 • Podpora pre starostlivosť o zmluvy a klientov
 • Podpora pre delenie produkcie medzi získateľa a doporučiteľa
 • Elektronická komunikácia s okolím (prepojenie na účtovníctvo a banku)
 • Vlastný účtovný mechanizmus pre dôslednú evidenciu peňažných tokov

Enterprise

 • Softec Makler Standard +
 • Automatizované vyhodnocovanie kariérnych pozícií
 • Evidencia mesiacov bez produkcie a podpora pre definíciu voľna predajcov
 • Export dátového súboru pre elektronickú registráciu obchodníkov v NBS
 • Podpora pre preddavkové výplaty provízií
 • Podpora pre evidenciu a vymáhanie dlhov
 • Výpočet očakávaných provízií od partnerov
 • Možnosť nastavovať váhy jednotlivých typov bodov (kariérne, produkčné, súťažné)
 • Digitálny archív

Štandardne postavené edície zodpovedajú obvyklým potrebám našich zákazníkov. Produkt je však modulárny a preto sme schopní vyhovieť i špecifickým požiadavkám našich zákazníkov a pripraviť pre nich špeciálnu ponuku produktu, zostaveného na mieru podľa ich potrieb.

Zaujali vás naše riešenia? Kontaktujte nás na softec@softec.sk