Transportation

Central database of roads

The road network model information system ensures all CTEPK services.

Informačný systém Modelu cestnej siete (IS MCS) zabezpečuje všetky služby Centrálnej technickej evidencie pozemných komunikácií (CTEPK).

CTEPK je vedená na základe Cestného zákona Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja (MDVRR SR) prostredníctvom svojej rozpočtovej organizácie Slovenskej správy ciest (SSC). IS MCS predstavuje modulárny systém, v ktorom boli pre CTEPK navrhnuté a vyvinuté moduly pre zabezpečenie aktualizačných zberov referenčnej siete pozemných komunikácií, plánovanie a výkon zberov nepremenných technických parametrov (napr. šírkové usporiadanie, dopravné značenie, podjazdové výšky a iné) a spracovanie údajov z nich.  IS MCS obsahuje centrálnu databázu, do ktorej sú pravidelne zhrávané a verifikované ostatné údaje potrebné pre hospodárenie s cestnou sieťou na centrálnej úrovni, ako napr. údaje o mostoch, dopravných intenzitách, či stave vozoviek.