Publikácia VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO

22. apríla 2020

Softec finančne aj autorsky podporil vydanie knihy prof. Cyrila Klementa s názvom „Verejné zdravotníctvo história, súčasnosť, analýza, stratégia a rozvoj.“ Je to prvá kniha, v ktorej sme sa podieľali na spracovaní odbornej témy v oblasti verejného  zdravotníctva (e-Public Health).

Kniha je určená tým, ktorí sa touto problematikou zaoberajú a tiež tým, ktorí sa o nej chcú niečo nové dozvedieť. Popisuje kľúčové činnosti verejného zdravotníctva, jeho funkcie, strategické ciele a spôsoby ich dosahovania. Zároveň navrhuje opatrenia politiky ÚVZ SR, MZ SR a vlády SR smerujúce k dosiahnutiu cieľov v oblasti verejného zdravotníctva.

Členom autorského tímu bol aj náš kolega Daniel Miklaš, ktorý sa v knihe venuje predovšetkým téme investícií do verejného zdravotníctva a ich efektívnosti. Popisuje tiež kľúčové potreby, základné služby a doménové oblasti činnosti verejného zdravotníctva.

„Po vydaní knihy ma prekvapila pomerne silná diskusia ku kapitole Efektivita investícií do verejného zdravotníctva. Napísali sme ju zámerne „trochu provokatívne“ a u odbornej verejnosti otvorila diskusiu o výške percenta, ktoré by malo z rozpočtu Ministerstva zdravotníctva SR plynúť do verejného zdravotníctva, aké procesy by mali byť financované verejným zdravotníctvom v oblastiach ochrany zdravia, podpory zdravého životného štýlu a prevencii ochorenia. A táto odborná diskusia vzhľadom k pandémii koronavírusu získala úplne nový rozmer.“ hovorí Daniel Miklaš.

Zaujímavosťou je, že kniha ako prvá na Slovensku prináša i preklad Generálneho zdravotníckeho normatívu z r. 1770 – reformačný zákon Márie Terézie, ktorý dodnes zostáva základom pre hierarchické usporiadanie zdravotnej správy / systému zdravotnej starostlivosti. Zaoberá sa ochranou zdravia obyvateľstva v provincii, ochranou verejného zdravia na hraniciach a zdravím obyvateľov v pohraničí. A že to cisárovná s epidemiologickou ochranou obyvateľstva myslela vážne, svedčí aj ustanovenie, ktoré platilo na strážnych líniách hraníc, podľa ktorého „osoby, ktoré prichádzajú zo zakázaného územia je potrebné okamžite navrátiť, alebo nasmerovať do karanténnej stanice. Ak sa niekto postaví na odpor a pokúsi preniknúť, bude na mieste popravený. “

Ochranu hraníc Rakúsko-Uhorska znázorňuje tiež historická mapa tereziánskeho valu.

Problematike verejného elektronického zdravotníctva sme sa v Softecu začali venovať v roku 2012. V štatistikách Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) vtedy Slovensko figurovalo v indikátoroch verejného zdravia na posledných miestach. Preto začalo Ministerstvo zdravotníctva SR uvažovať nad projektom, ktorý by zefektívnil rozhodovacie procesy pri tvorbe štátnych politík zameraných na verejné zdravie a to na základe reálnych a overiteľných faktov. A vzhľadom k tomu, že sme boli na Slovensku jediní, kto mal reálne skúsenosti s kombinovaním osobných a klinických údajov v systémoch verejného zdravotníctva,  zúčastnili sme sa prípravných diskusných skupín projektu e-Public Health.

Na základe úspešnej spolupráce na tejto publikácii sme boli prizvaní k tvorbe ďalšej s názvom Slovensko-anglická terminológia verejného zdravotníctva III.