Systém sociálnoprávnej ochrany detí

Pre MPSVR SR sme vyvinuli systém IS KIDS na evidenciu detí vedených na odboroch sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately úradov práce, sociálnych vecí a rodiny. Okrem evidencie detí systém podporuje agendu poradensko-psychologických služieb, kurately plnoletých fyzických osôb a náhradnej rodinnej starostlivosti. Zisti viac

Systém na podporu agendy poskytovateľov sociálnych služieb

Pre MPSVR SR sme vyvinuli a dodali modul PSS, ktorý okrem konsolidácie centrálneho registra poskytovateľov sociálnych služieb na základe registrov vedených VÚC, poskytuje podporu spracovania žiadostí o finančných príspevkov vyplácaných ministerstvom verejným a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb. Zisti viac

Mobilná aplikácia Odkaz pre starostu

Spoločnosť Softec vyvinula v spolupráci s Inštitútom SGI mobilnú aplikáciu Odkaz pre starostu pre telefóny s operačným systémom iOS a Android. Aplikácia prináša vylepšenia a zjednodušenie práce s webovou aplikáciou Odkaz pre starostu a prináša možnosť pracovať s ňou priamo v teréne. Zisti viac

Centrum používateľského zážitku UX@FIIT

V máji 2015 otvorila Fakulta informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (FIIT STU) nové Výskumné centrum používateľského zážitku UX@FIIT. Centrum v hodnote 420 tis. euro slúži na výskum v oblasti použiteľnosti softvérových, mobilných či multimediálnych aplikácií, ako aj pri sledovaní TV. Dodávateľom riešenia a jeho vybudovanie realizovala spoločnosť Softec. Zisti viac

Informačný systém na podporu spracovania údajov regionálnej štatistiky SR

Štatistický úrad Slovenskej republiky sa rozhodol podporiť spracovanie údajov regionálnej štatistiky novým informačným systémom, ktorý zabezpečí zber a analýzy regionálnych údajov. Víťazom súťaže na návrh a vývoj informačného systému sa stalo konzorcium firiem Softec, spol. s r.o. a Partner Soft, spol. s r.o.. Softec se stal vedúcim konzorcia a bol v rámci dodávky systému zodpovedný za analýzu a návrh riešenia, vývoj systému, zaškolenie používateľov systému a nasadenie do prevádzky. Zisti viac

Systém na monitorovanie zahraničného obchodu SR

Štatistický úrad SR je ústredným orgánom štátnej správy SR, ktorý zabezpečuje oblasť štátnej štatistiky v Slovenskej republike. Zodpovedná aj za štatistiky zahraničného obchodu, kde zabezpečuje zber informácií o obchode s krajinami EÚ a krajinami mimo EÚ, získaných od spravodajských jednotiek, overenie týchto informácií a po ich overení a spracovaní poskytnutie odbornej a laickej verejnosti. Zisti viac

Informačný systém zdravotníckych indikátorov

Národné centrum zdravotníckych informácií je štátna príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. Jednou z hlavných úloh Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) je zabezpečovanie štatistických zisťovaní v zdravotníctve a poskytovanie zdravotníckych indikátorov domácim a medzinárodným inštitúciám (Ministerstvo zdravotníctva, Štatistický úrad, Eurostat, WHO, OECD a ďalší). Národné centrum plní tuto úlohu s pomocou Informačného systému zdravotníckych indikátorov (ISZI). Zisti viac

IS poistenia v nezamestnanosti a garančného poistenia

Sociálna poisťovňa (SP) je ako verejnoprávna inštitúcia poverená výkonom tzv. sociálneho poistenia, t.j. nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia - starobného a invalidného, ďalej úrazového poistenia, garančného poistenia a poistenia v nezamestnanosti. Sociálna poisťovňa vykonáva aj činnosti v rámci starobného dôchodkového sporenia – predovšetkým vyberá príspevky, postupuje ich dôchodkovým správcovským spoločnostiam a registruje zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení. Zisti viac