Spoločnosti ISDD, Orange a Softec pomáhajú Nitre monitorovať kvalitu ovzdušia s modernými IoT zariadeniami

07. októbra 2020

Bratislava, 7. októbra 2020 – I.S.D.D. Plus v spolupráci s firmami Softec a Orange dodáva pre mesto Nitra komplexný systém na monitorovanie ovzdušia prostredníctom moderných envirostaníc a IoT sietí. Cieľom projektu je sledovať vplyv dopravy na kvalitu ovzdušia v špecifických lokalitách ako frekventované križovatky, priemyselné zóny, turistické oblasti či sídliská. Prvé envirostanice budú v Nitre spustené v októbri, do konca roka ich bude po celom meste nainštalovaných desať.

Nitra je prvé slovenské mesto, kde komplexný systém na monitorovanie ovzdušia  I.S.D.D. Plus s partnermi realizuje. Orange zastrešuje vybudovanie IoT siete a prenos nameraných dát, spoločnosť Softec je naproti tomu dodávateľom envirostaníc.

Na Slovensku sleduje úroveň znečistenia ovzdušia Národná monitorovacia sieť kvality ovzdušia (NMSKO) patriaca pod Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). V celej krajine využíva približne 40 veľkých staníc, ktoré predstavujú robustné, ale súčasne nákladné riešenia, z toho dve v Nitrianskom kraji. Pre efektívnejšie monitorovanie konkrétnych lokalít je žiadúce NMSKO plošne rozšíriť. Aj preto sa vedenie Nitry v rámci realizácie projektu Inteligentné mesto rozhodlo doplniť túto sieť menšími a lacnejšími envirostanicami.

Softec IoT zariadenia vyvíjal vyše roka a následne testoval v úzkej spolupráci so SHMÚ. Ide o malé zariadenia, ktoré aj s batériou vážia približne šesť kilogramov. V Nitre budú inštalované na stĺpy verejného osvetlenia.

„Montáž každej stanice na takýto stĺp sa dá realizovať v priebehu polhodiny. Výhodou riešenia je, že v prípade potreby je možné stanice pomerne rýchlo presúvať medzi rôznymi lokalitami, či rozšíriť ich počet na ďalšie miesta podľa aktuálnej potreby mesta,“ dopĺňa Peter Polakovič, riaditeľ divízie systémov pre verejnú správu, Softec.

Norbert Filip, výkonný riaditeľ I.S.D.D. Plus upresňuje: Každá stanica meria koncentrácie látok znečisťujúcich ovzdušie alebo sekundárnych polutantov (CO, NO2, SO2, O3), globálneho skleníkového plynu CO2, prašnosti (PM), základné meteorologické parametre (teplota, vlhkosť a tlak vzduchu) a úroveň hluku. Z údajov je možné odčítať tak okamžité hodnoty znečistenia, ako aj dlhodobé trendy. Základné dáta sú poskytované ako hodinové priemery, t.j. 24krát denne. Mesto plánuje poskytnúť občanom pravidelne aktualizované hodnoty, zobrazovaním na svojej webovej stránke.“

Mesto osadenia envirostaníc vyberalo tak, aby bolo pokryté čo najväčšie územie a súčasne boli monitorované špecifické záujmové miesta. Konkrétne sa jedná o lokality Staré Mesto – centrum, Zobor,  OC Mlyny, Hviezdoslavova trieda, Dražovce, Podzámska, Chrenová (dve stanice), Kmeťova a Horné Krškany. Dáta využije pre urbanistické plánovanie, optimalizovanie environmentálneho dopadu dopravy, identifikáciu zdrojov znečistenia či zavádzanie nízkoemisných zón.

Orange ako poskytovateľ komplexných telekomunikačných služieb, vrátane špecializovaných IoT riešení, zabezpečí v rámci projektu LoRa sieť so šiestimi prístupovými bránami (tzv. gateway). Tie umožnia pripojenie a samotnú výmenu dát jednotlivých zariadení. Pre mesto táto nová LoRa sieť zároveň do budúcna vytvára potenciál na prevádzkovanie ďalších smart-city riešení prospech svojich občanov.

Kontakt pre médiá:
Pavel Šafránek
PR Consultant
+421 944 372 468
pavel.safranek@softec.sk