Práca v teréne – príležitosť pre smartfóny?

Ria­de­nie te­rén­nych pra­cov­ní­kov nik­dy ne­bo­lo jed­no­du­ché. Za­hŕňa pri­ve­ľa vstu­pov a pri­má­lo mož­nos­tí kon­tro­ly. Vplyv ľud­ské­ho fak­to­ra je extrém­ne vý­raz­ný. Po­ku­sy o elek­tro­ni­zá­ciu na­rá­ža­jú na prob­lé­my spô­so­be­né po­hy­bom ľu­dí a ve­cí v pries­to­re, pra­cov­ný­mi pod­mien­ka­mi v exte­rié­ri, ne­dos­tup­nos­ťou vhod­ných za­ria­de­ní a dá­to­vé­ho spo­je­nia. Vhod­ným rie­še­ním by moh­li byť in­te­li­gen­tné te­le­fó­ny a tab­le­ty, ale da­jú sa vô­bec... Zisti viac

Softec RPS – Riadenie predajnej siete

Viete, čo práve robia predajcovia vo vašej sieti? Čo potrebujeme na efektívne operatívne riadenie ich výkonnosti? Kde sú skryté rezervy? Dá sa real-time management robiť naozaj v reálnom čase? Každá spoločnosť, ktorá sa zaoberá predajom služieb alebo produktov prostredníctvom siete obchodníkov, rieši problematiku ich podpory, motivácie a výkonu, či už ide o interných zamestnancov alebo... Zisti viac

Využitie mobilných tabletov v teréne

Z každej strany počúvame, že je čas nahradiť papierový zber údajov elektronickým. Cena a dostupnosť mobilných zariadení je veľmi priaznivá, ale sú dnešné tablety ozaj vhodné aj napríklad pre zber údajov v teréne? Ľudia ich poznajú ako multimediálne hračky, ktoré umožňujú konzumovať obsah. Až 90 % používateľov tabletov ich využíva na sledovanie správ alebo hranie... Zisti viac

Päť prikázaní vývoja mobilných aplikácií

Softvér pre inteligentné telefóny je špecifický v tom, že pri ňom prakticky nezáleží na cene. Aplikácie sú k dispozícii buď bezplatne alebo majú veľmi nízku cenu. Pri takomto nastavení konkurenčných podmienok preto záleží na funkcionalite. Ak chceme uspieť, musíme vedieť, čo odlišuje kvalitné aplikácie od tých nekvalitných. Existuje množstvo „prikázaní“, ktorými sa riadia úspešní tvorcovia... Zisti viac

Don’t worry – be APPy

Väčšina slovenských firiem je dnes vo fáze opatrného objavovania možností mobilných platforiem. Všetci podvedome tušíme, že prišla ďalšia „veľká vec“ a všetci chceme byť jej súčasťou, ale zatiaľ nevieme, ako na to. Zdá sa, že problém je viac obsahový než technologický: najťažšie je vymyslieť, čo vlastne chceme používateľom inteligentných telefónov ponúknuť. V prezentácii Petera Poláka... Zisti viac

Vývoj a analýza trhu mobilných aplikácií

Trhy, stratégie, chyby, peniaze Státisíce aplikácií pre mobilné zariadenia, ktoré sa objavili v priebehu pár rokov, dávajú tušiť, že prichádza nová technologická vlna. Smartfónom stačil iba jeden rok na to, aby ich predaj v krajinách západnej Európy a USA prekročil počet predaných jednoduchých telefónov. Neustále rastúci dopyt po týchto aplikáciách naznačuje, že zatiaľ vidíme iba... Zisti viac

Bezpečnosť tabletov a smartfónov v podnikovom prostredí

Mobilné zariadenia majú potenciál zvyšovať produktivitu ľudí, ktorých práca závisí od rýchleho prístupu k informáciám. Vyššia mobilita vedie spravidla k lepšej organizácii úloh, väčšej slobode pri ich vykonávaní a v konečnom dôsledku k vyššej spokojnosti pracovníka. Dopyt po takomto spôsobe práce vzrastá u manažérov i radových zamestnancov. V dobe, keď sa mobilný internet stáva dostupným... Zisti viac

Swift: letný hit alebo skutočná revolúcia?

Ako bude vyzerať budúcnosť Swiftu – nového programovacieho jazyka od Apple? Na Swift sa môžeme pozerať dvojakou optikou: technologickou a strategickou. Z prvého hľadiska vypĺňa medzeru v kvalitných nástrojoch na tvorbu aplikácií. Zatiaľ čo najväčší konkurenti Apple takéto nástroje už dávno majú, výrobca iPhone mal doposiaľ v ponuke len zastaraný tridsať ročný jazyk Objective-C neobsahujúci... Zisti viac

Mobilné aplikácie v biznise

Rekordné predaje inteligentných telefónov a rastúci význam tabletov na našom trhu núti čoraz viac firiem zaujímať sa o využitie mobilných zariadení vo svoj prospech. Vedúci pracovníci spoločností vnímajú tento trend a intuícia im našepkáva zúčastniť sa na ňom. Pripravujú sa mítingy, vydávajú sa deklarácie, vzduchom lietajú metafory o nastupovaní do rozbehnutých vlakov a celý manažment... Zisti viac