Práca v teréne – príležitosť pre smartfóny?

Peter Polák 04. mája 2016

Ria­de­nie te­rén­nych pra­cov­ní­kov nik­dy ne­bo­lo jed­no­du­ché. Za­hŕňa pri­ve­ľa vstu­pov a pri­má­lo mož­nos­tí kon­tro­ly. Vplyv ľud­ské­ho fak­to­ra je extrém­ne vý­raz­ný. Po­ku­sy o elek­tro­ni­zá­ciu na­rá­ža­jú na prob­lé­my spô­so­be­né po­hy­bom ľu­dí a ve­cí v pries­to­re, pra­cov­ný­mi pod­mien­ka­mi v exte­rié­ri, ne­dos­tup­nos­ťou vhod­ných za­ria­de­ní a dá­to­vé­ho spo­je­nia. Vhod­ným rie­še­ním by moh­li byť in­te­li­gen­tné te­le­fó­ny a tab­le­ty, ale da­jú sa vô­bec tie­to chú­los­ti­vé za­ria­de­nia pou­žiť na po­riad­nu prá­cu?

„Ideš pra­co­vať? Ne­za­bud­ni si pa­pie­re.“

Na úvod si ujas­ni­me, čo má­me na mys­li pod prá­cou v te­ré­ne: ide o údr­žbu, pre­hliad­ky a op­ra­vy neh­nu­teľ­ných za­ria­de­ní, kto­ré sú sú­čas­ťou roz­sia­hlej­šej infra­štruk­tú­ry. Ty­pic­kým pred­sta­vi­te­ľom te­rén­ne­ho pra­cov­ní­ka je údr­žbár ply­no­vo­du, op­ra­vár vo­do­vod­né­ho pot­ru­bia ale­bo kon­tro­lór že­lez­nič­né­ho zvr­šku. Tých­to ľu­dí mu­sí niek­to ria­diť: pri­de­ľo­vať a kon­tro­lo­vať ich prá­cu, sle­do­vať vý­kon, rie­šiť po­ho­to­vosť a ad­mi­nis­tra­tí­vu.

A ako to ce­lé fun­gu­je? Bež­ný pos­tup za­hŕňa hlav­ne veľ­ké množ­stvo pa­pie­ra. Pra­cov­ník vy­sla­ný do te­ré­nu mu­sí ok­rem se­ba a svoj­ho ná­ra­dia pre­mies­tňo­vať hŕbu do­ku­men­tov: za­da­nie prá­ce, pre­be­ra­cie pro­to­ko­ly (prev­za­tie ma­te­riá­lu, tech­ni­ky), do­ku­men­tá­ciu (sché­my, ná­vo­dy, fo­tog­ra­fie, me­to­di­ku), roz­mer­né hár­ky, do kto­rých vkla­dá na­me­ra­né hod­no­ty, zá­pi­sy o plá­no­va­nej údr­žbe či vy­ko­na­nej op­ra­ve, a v ne­pos­led­nom ra­de vý­ka­zy pou­ži­té­ho ma­te­riá­lu a spot­re­bo­va­né­ho ča­su. Ces­tu­jú s ním tam a späť, z kan­ce­lá­rie do skla­du, zo skla­du do au­ta, z au­ta na mies­to prá­ce, späť do skla­du a na­po­kon k majstro­vi, kde os­ta­nú ar­chi­vo­va­né, aby moh­li nav­ždy za­be­rať mies­to na po­lič­ke ne­ja­kej uza­my­ka­teľ­nej skrin­ky.

2wWv.schema_jpg

Z ďal­ších prob­lé­mov spo­meň­me naj­mä ob­me­dze­nú mož­nosť kon­tro­ly – čas­to do­chá­dza k plyt­va­niu pra­cov­ným ča­som a ma­te­riá­lom, čo eko­no­mic­ky vý­raz­ne poš­ko­dzu­je spo­loč­nosť.

Kreh­ká hrač­ka vs. drs­ný pra­cant

Prá­ca v te­ré­ne zna­me­ná zvý­še­nú mo­bi­li­tu, kto­rá sa dnes spá­ja pre­dov­šet­kým s te­le­fón­mi. Do­te­raj­šia his­tó­ria in­te­li­gen­tných mo­bi­lov nás nau­či­la to­to: smar­tfón je kreh­ká hrač­ka. Tre­ba ju chrá­niť. Pred pra­chom, vl­hkos­ťou, pá­dom na zem. Dať ta­kú­to cit­li­vú vec údr­žbá­ro­vi do te­ré­nu je nez­my­sel – na den­nom svet­le je dis­plej tak­mer ne­či­ta­teľ­ný a s pra­cov­ný­mi ru­ka­vi­ca­mi do­ty­ko­vé ov­lá­da­nie ne­fun­gu­je. A vô­bec, čo s ním bu­de ro­biť, hrať An­gry Birds?

Pred ne­ja­kým ča­som to­to všet­ko nao­zaj pla­ti­lo. Dnes je však rok 2013 a v tej­to ob­las­ti nas­tal ob­rov­ský pok­rok. Exis­tu­jú mo­bi­ly s od­ol­ný­mi dis­plej­mi, kto­ré vy­dr­žia pád na be­tón z vý­šky dvoch met­rov – na­priek to­mu sú ta­ké cit­li­vé, že ich vie­me ov­lá­dať aj v hru­bých ru­ka­vi­ciach ale­bo pe­rom. Na trh sa dos­ta­li špe­ciál­ne vo­do­tes­né a pra­cho­tes­né konštruk­cie, kto­rým nep­re­ká­ža ani ob­čas­ný ne­dob­ro­voľ­ný po­byt v ot­vo­re­nom pot­ru­bí. Ob­ra­zov­ky ma­jú vy­so­ký kon­trast, po­ra­dia si aj s pria­mym sl­nkom. V po­nu­ke sú prak­tic­ké puz­drá a dr­žia­ky na pou­ži­tie pri ma­nuál­nej prá­ci.

Ok­rem tých­to zlep­še­ní tre­ba spo­me­núť eš­te dve ve­ci, kto­ré ov­plyv­ňu­jú nák­la­dy: dá­to­vé pri­po­je­nie a úlož­ný pries­tor. Pred pár rok­mi bo­li luxusom a ne­dos­tat­ko­vým to­va­rom. Dnes? Rých­ly a lac­ný inter­net sto­jí pár eur a pa­mä­ťo­vá kar­ta s veľ­kou ka­pa­ci­tou sa dá kú­piť za ce­nu jed­nej mon­tér­ko­vej blú­zy.

Kon­cep­cia rie­še­nia: tri pr­vky

Poď­me sa te­raz po­zrieť, ako ta­ké „mo­bi­li­zač­né“ rie­še­nie vy­ze­rá v praxi. Z lo­gic­ké­ho hľa­dis­ka ho tvo­ria tri kom­po­nen­ty: dis­pe­čer­ský sys­tém pre majstra, mo­bil­ná ap­li­ká­cia pre te­rén­ne­ho pra­cov­ní­ka a na­po­kon server­ov­á časť, tzv. back-end. Za­čni­me od kon­ca – server­ov­ý back-end slú­ži jed­nak ako in­teg­rač­ný pr­vok na pre­po­je­nie s oko­li­tou IT infra­štruk­tú­rou, jed­nak má v se­be biz­ni­so­vú lo­gi­ku, po­mo­cou kto­rej za­bez­pe­ču­je dodr­žia­va­nie fi­rem­ných pro­ce­sov. Dis­pe­čer­ský sys­tém mô­že byť sú­čas­ťou intra­ne­tu a pos­ky­tu­je majstro­vi ria­dia­ce, kon­trol­né, plá­no­va­cie a iné me­cha­niz­my na auto­ma­ti­zá­ciu prá­ce – po­má­ha mu tvo­riť rozvr­hy, mo­ni­to­ro­vať ľu­dí, po­rov­ná­vať ich vý­kon a efek­tív­ne rie­šiť ope­ra­tí­vu. Tre­tí pr­vok je mo­bil­ná ap­li­ká­cia v te­ré­ne. Poz­ri­me sa na ňu pod­rob­ne.

„Na­čo sú mi pa­pie­re? Mám pred­sa te­le­fón.“

Fun­kcio­na­li­tu mo­bil­nej ap­li­ká­cie mô­že­me roz­de­liť do troch ob­las­tí:

  1. Pod­po­ra prá­ce v te­ré­ne: za­hŕňa všet­ko, čo sa tý­ka od­bor­né­ho vý­ko­nu údr­žby a op­ráv.
  2. Auto­ma­ti­zo­va­né rie­še­nie ad­mi­nis­trá­cie: má za cieľ od­bre­me­niť vý­kon­né­ho pra­cov­ní­ka od kla­sic­kých „pa­pie­ro­va­čiek“.
  3. Re­por­ting sme­rom k majstro­vi: slú­ži na auto­ma­tic­ké za­sie­la­nie kľú­čo­vých vý­kon­nos­tných uka­zo­va­te­ľov a šta­tis­tík tý­ka­jú­cich sa vý­ko­nu prá­ce.

Po prí­cho­de do prá­ce sa mo­bil na­po­jí na server­ov­ý back-end a pre­vez­me si zoz­nam úloh na da­ný deň. Ku kaž­dej úlo­he sa auto­ma­tic­ky pre­vez­me dos­tup­ná do­ku­men­tá­cia vrá­ta­ne príl­oh (sché­my, fo­tog­ra­fie), in­for­má­cia o pot­reb­nej tech­ni­ke a od­had spot­re­by ma­te­riá­lu. Keď sa pra­cov­ník do ap­li­ká­cie prih­lá­si, mo­bil za­čne me­rať je­ho pra­cov­ný čas a za­zna­me­ná­vať po­lo­hu pod­ľa GPS; na jej zá­kla­de sa na­vi­gu­je pra­cov­ník na mies­to prá­ce.

Tam si po­zrie his­tó­riu údr­žby vrá­ta­ne fo­tog­ra­fií a po­rov­ná tie­to dá­ta s ak­tuál­nym sta­vom; v prí­pa­de pot­re­by vy­ko­ná op­ra­vu. Na­po­kon vy­ho­to­ví fo­to­do­ku­men­tá­ciu a pria­mo na mies­te nap­lá­nu­je ďal­šiu kon­tro­lu. Všet­ko sa auto­ma­tic­ky syn­chro­ni­zu­je na server­ov­ý back-end a okam­ži­te zob­ra­zu­je majstro­vi (v prí­pa­de stra­ty sig­ná­lu ap­li­ká­cia po­sie­la­nie dát po­zas­ta­ví). Ak pra­cov­ník na nič ne­za­bu­dol (čo ľah­ko zis­tí pod­ľa kon­trol­né­ho zoz­na­mu čin­nos­tí pre kon­krét­ny typ údr­žby), for­mál­ne ukon­čí zá­sah. Maj­ster je o tom auto­ma­tic­ky upo­ve­do­me­ný, a ak pra­cov­ník skon­čil op­ro­ti plá­nu skôr, mô­že mu za­dať ďal­šiu prá­cu a eli­mi­no­vať je­ho pres­to­je. Je­ho sna­ha sa pre­ja­ví v me­sač­nom re­por­te vý­ko­nov; keď­že fir­me ušet­ril nák­la­dy, mô­že sa te­šiť na pré­mie.

Prí­no­sy

Kom­plex­ný sys­tém za­hŕňa­jú­ci všet­ky tri spo­me­nu­té pr­vky je schop­ný pre­po­jiť fi­rem­né evi­den­cie do ta­kej mie­ry, že aj člo­vek v te­ré­ne sa sta­ne ich bez­pros­tred­nou sú­čas­ťou. Vý­sled­kom je okam­ži­tá vý­me­na in­for­má­cií, kto­rá umož­ňu­je rých­lej­šie a lep­šie roz­ho­do­va­nie. Maj­ster tak mô­že or­ga­ni­zo­vať svo­jich ľu­dí efek­tív­nej­šie a do­siah­nuť viac reali­zo­va­ných vý­ko­nov za rov­na­ké ob­do­bie. Nep­retr­ži­té dá­to­vé spo­je­nie zna­me­ná vy­ššiu mie­ru kon­tro­ly: maj­ster má neus­tá­ly preh­ľad o po­lo­he pra­cov­ní­kov, vie, čo­mu sa v da­nom mo­men­te ve­nu­jú, ke­dy na úlo­he za­ča­li pra­co­vať a ke­dy prib­liž­ne skon­čia. Te­rén­ny pra­cov­ník ta­kis­to zís­ka: ke­dy­koľ­vek má k dis­po­zí­cii re­le­van­tné dá­ta – či už úda­je o kon­krét­nom za­ria­de­ní, ale­bo in­for­má­cie sú­vi­sia­ce s pra­cov­ným pos­tu­pom – a s dob­rý­mi in­for­má­cia­mi sa vždy pra­cu­je lep­šie.

To­to všet­ko sú nes­po­chyb­ni­teľ­né be­ne­fi­ty elek­tro­ni­zá­cie te­rén­nej prá­ce s vy­uži­tím mo­bil­ných plat­fo­riem. Kaž­dá min­ca má však dve stra­ny a tou dru­hou sú v tom­to prí­pa­de nák­la­dy na ob­sta­ra­nie. Tie sa da­jú zní­žiť ná­ku­pom ho­to­vé­ho sys­té­mu a je­ho nás­led­nou úp­ra­vou na mie­ru; tak či tak však tre­ba mať jas­no v zá­klad­nej otáz­ke: ke­dy sa vy­na­lo­že­né pros­tried­ky vrá­tia?

Náv­rat­nosť in­ves­tí­cie

Od­had­núť do­bu náv­rat­nos­ti zna­me­ná pre­dov­šet­kým iden­ti­fi­ko­vať mož­nos­ti na ušet­re­nie nák­la­dov a/ale­bo zvý­še­nie vý­no­sov. V prí­pa­de in­for­mač­né­ho sys­té­mu na ria­de­nie te­rén­nych pra­cov­ní­kov ne­má vý­znam uva­žo­vať o zvý­še­ní vý­no­sov. Os­tá­va nám te­da zni­žo­va­nie nák­la­dov. Do­bu náv­rat­nos­ti ur­ču­jú tie­to fak­to­ry:

  • po­čet zá­sa­hov
  • per­cen­to zá­sa­hov, kto­ré bu­dú op­ti­ma­li­zo­va­né po na­sa­de­ní sys­té­mu
  • prie­mer­ný po­čet pra­cov­ní­kov na zá­sah.

Zá­sah (údr­žbu, op­ra­vu či kon­tro­lu) tvo­rí nie­koľ­ko čin­nos­tí. Niek­to­ré z nich bu­dú po­dlie­hať op­ti­ma­li­zá­cii vo veľ­kej mie­re; nap­rík­lad iden­ti­fi­ká­cia naj­bliž­šej po­sád­ky a ove­re­nie jej dos­tup­nos­ti bu­dú pl­ne auto­ma­ti­zo­va­né. Mie­ru ich op­ti­ma­li­zá­cie mô­že­me od­had­núť až na 80 %. Kon­tro­la vý­ko­nu a pre­be­ra­nie prác sú na tom po­dob­ne; pred­pok­la­daj­me, že ich skrá­ti­me v prie­me­re o 60 %. Pos­tup­ne tak­to od­had­ne­me všet­ky ak­ti­vi­ty až po tie, kto­ré ma­jú ma­lý ale­bo žiad­ny po­ten­ciál na šet­re­nie – prík­la­dom mô­že byť prá­ca s ťaž­ký­mi me­cha­niz­ma­mi (ba­ger), kde nám no­vý sys­tém ne­po­mô­že v ni­čom. Na­po­kon od­had­ne­me vá­hu, akou sa nák­la­dy jed­not­li­vých čin­nos­tí po­die­ľa­jú na cel­ko­vých nák­la­doch.

Ta­kým­to spô­so­bom vie­me od­had­núť jed­not­ko­vú ús­po­ru na zá­sah. Bo­lo by však chy­bou dom­nie­vať sa, že za­ve­de­ním sys­té­mu sa auto­ma­tic­ky všet­ko zlep­ší. Nie kaž­dý pra­cov­ník bu­de ochot­ne pri­jí­mať no­vý spô­sob prá­ce, naj­mä zo za­čiat­ku mu­sí­me byť v tom­to sme­re skep­tic­kí. Cel­ko­vú mie­ru op­ti­ma­li­zá­cie od­had­ne­me na 70 % – to zna­me­ná, že oča­ká­va­me zlep­še­nie iba pri dvoch zá­sa­hoch z troch.

Cel­ko­vý vý­po­čet za­hŕňa množ­stvo ve­li­čín a v ko­neč­nom dôs­led­ku je po­mer­ne zlo­ži­tý. Je nap­rík­lad vhod­né izo­lo­vať od­had ús­por na mzdách od os­tat­ných nák­la­dov, naj­mä pre­to, že po za­ve­de­ní sys­té­mu mož­no zní­žiť cel­ko­vú pra­cov­nú si­lu a časť per­so­nál­nych nák­la­dov eli­mi­no­vať úpl­ne.

Pre mo­de­lo­vú spo­loč­nosť, kto­rá vy­ko­ná 5000 zá­sa­hov roč­ne pri prie­mer­nom poč­te 2 pra­cov­ní­kov na zá­sah, nám ta­buľ­ko­vý pro­ce­sor uká­že roč­nú ús­po­ru v rá­doch de­sia­tok ti­sí­cov eur. To pred­sta­vu­je náv­rat­nosť in­ves­tí­cie v ho­ri­zon­te prib­liž­ne dvoch ro­kov.

Ri­zi­ká

Sa­moz­rej­me, žiad­na zme­na sa ne­zao­bí­de bez nás­trah. Pop­ri bež­ných nák­la­doch na za­ško­le­nie pra­cov­ní­kov sú tu ri­zi­ká spô­so­be­né za­ve­de­ním in­for­mač­né­ho sys­té­mu. Ten je po­mer­ne zlo­ži­tý a vy­ža­du­je si net­ri­viál­nu do­bu im­ple­men­tá­cie, in­teg­rá­cie a pod­po­ry pri na­sa­dzo­va­ní. Bez­peč­ný spô­sob, ako ta­ké­to nás­tra­hy zvlád­nuť, je vy­brať si spo­ľah­li­vé­ho do­dá­va­te­ľa: nie­len tech­no­lo­gic­ky kom­pe­ten­tné­ho, ale aj roz­hľa­de­né­ho v do­mé­no­vej prob­le­ma­ti­ke – do ta­kej mie­ry, aby mo­hol byť zá­ro­veň kon­zul­tan­tom a par­tne­rom.

Peter Polák , riaditeľ divízie bankových systémov, Softec