Dokumentor

Meniace sa podmienky trhu a potreba rýchlej reakcie podnikateľských subjektov na tieto zmeny vyžaduje flexibilné IT riešenia, ktorých úprava nie je záležitosťou týždňov a mesiacov, ale je možné ju realizovať v rámci hodín, resp. dní. Pre oblasť generovania tlačových výstupov je takýmto riešením produkt Dokumentor, ktorý umožňuje business používateľom efektívne a rýchle úpravy tlačových šablón bez potreby zásahu zo strany IT.

Hlavné prínosy Dokumentora

Jednoduchá tvorba a správa šablón zo strany biznis užívateľov

Nákladovo efektívna tvorba a správa šablón

Nové alebo upravené šablóny sú dostupné včas a v súlade s potrebami biznisu

Jednoduché použitie šablóny platnej k určenému dátumu

Generovanie veľkého množstva dokumentov s malými nárokmi na HW

Pre koho je produkt určený

• Banky
• Telekomunikační operátori
• Sprostredkovatelia finančných služieb
• Poisťovne
• Energetika
• Orgány štátnej správy

Problém: Vytvorenie novej šablóny pre automatické generovanie dokumentov (napr. zmluvy) alebo jej zmena je neflexibilné, nákladné a časovo náročné.

Biznis procesy vyžadujú časté zmeny v individuálne aj hromadne generovaných dokumentoch vyplývajúce napr. zo zmien v produktoch, procesných postupoch, legislatíve, atď. Pre realizáciu zmeny existujúcej šablóny, alebo vytvorenie novej je potrebné zapojenie viacerých rolí (biznis vlastník, IT, externý dodávateľ,…) a sú aplikované štandardizované zmenové procesy pre zaručenie konzistencie a kvality výstupov a pre umožnenie plánovanie kapacít zapojených rolí. Malá flexibilita riešení a procesu predlžuje čas potrebný pre naplnenie biznis potreby a zvyšuje náklady zmeny.
Existujúce riešenie nedostatočne podporuje špecifické požiadavky biznisu (napr. tlač historických verzií dokumentov, generovanie veľkého množstva šablón v krátkom čase, atď.), pre naplnenie ktorých je potrebné vykonať špecifické polomanuálne a neštandardné kroky, čo ďalej zvyšujú celkové náklady generovania dokumentov

Riešenie: Nové šablóny a ich zmena je realizovaná zo strany biznisu

Produkt Dokumentor svojou flexibilitou a jednoduchosťou umožňuje biznis vlastníkom realizovať zmeny v šablónach alebo vytvárať nové bez potreby zapojenia interných alebo externých IT špecialistov. Dokumentor pokrýva široké spektrum požiadaviek biznisu na správu šablón a generovanie dokumentov – prepoužívanie prvkov medzi rôznymi šablónami, spájanie šablón, automatizované generovanie historických dokumentov, kryptovanie výstupov, správu tlače a tlačiarní, a iné.

Popis produktu

Dokumentor poskytuje:
Jednoduchú a flexibilnú tvorbu šablón a dokumentov zo strany biznis užívateľa
Princíp WYSIWYG („What you see is what you get“) – vygenerovaný dokument presne zodpovedá šablóne, ktorú vidí používateľ pri jej vytvorení
Skladanie šablón z viacerých prvkov a prepoužitie jedného prvku vo viacerých šablónach. Zmena prvku sa automaticky prejaví vo všetkých šablónach, ktoré daný prvok využívajú
Podporu rôznych formátov (DOCX, XSLT, PDF, grafické obrázky)
Vynikajúcu historizáciu šablón a ich prvkov pre korektné vytvorenie dokumentu, vyskladaného z prvkov/šablón platných k určenému dátumu
Individuálne a hromadné generovanie dokumentov spojením biznis dát s definovanou šablónou
Spájanie viacerých dokumentov do jedného a ich transformáciu do rôznych formátov (napr. do formátu PDF, PS)
Kryptovanie archívu pre distribúciu mailom, prípravu dokumentov pre hromadnú tlač (vďaka podpore PS formátu), rovnako ako distribúciu priamo do tlačiarní.
Funkcionality pre správu tlače a tlačiarní (napr. určenie typu papiera pre tlač vygenerovaných dokumentov)
Dokumentor ponúka funkcionality pre jednoduchú tvorbu a správu šablón dokumentov a pre individuálne aj hromadné generovanie, distribúciu či tlač dokumentov.
Dokumentor umožňuje spracovanie veľkého množstva dokumentov v krátkom čase s minimálnymi nárokmi na HW

Referencie

• Významný telekomunikačný operátor v SR – tlač zákazníckych zmlúv
• Významná banka v SR – tlač zákazníckcych zmlúv
• TOP3 poisťovňa v SR – tlač promo kupónov
• TOP3 finančno-poradenská spoločnosť v SR – tlač zákazníckych zmlúv a ich elektronické podpisovanie
• Významná poisťovacia skupina – tlač poistných zmlúv a iných dokumentov pre viacero poisťovní v regióne strednej a východnej Európy

Kontaktujte nás