IT poradenstvo

Zanalyzujeme vaše potreby, zadefinujeme ciele, nakreslíme plán a zrealizujeme ho.

Naši konzultanti majú hlboké znalosti z rôznorodých oblastí. Nie sme len „ajťáci“. Sme aj špecialisti na bankovníctvo, telekomunikácie, poisťovníctvo či verejný sektor. Poznáme vzťahy a procesy vo firmách a vďaka dlhoročným skúsenostiam sme si vycibrili analytické schopnosti a zmysel pre efektívnosť.

Poskytujeme poradenstvo v týchto piatich základných oblastiach:

  • Stratégia informatizácie
  • Štúdia uskutočniteľnosti (Feasibility Study)
  • Procesné modelovanie
  • Riadenie projektov
  • Systémová integrácia

Stratégia informatizácie

Dokážeme zaistiť súlad medzi aplikáciami a pokrytie všetkých procesov aj vo veľkých firmách. Analyzujeme potreby firmy, vypracujeme stratégiu a postaráme sa o zavedenie do praxe. Súčasťou je samozrejme časový plán, ktorý berie ohľad na bežné fungovanie firmy. Vytvoríme klientovi procesný model súčasného a želaného stavu, zmapujeme pokrytie informačného systému doplnkovými softvérmi.

Štúdia uskutočniteľnosti

Zhodnotíme realizovateľnosť projektu, jeho časový rámec a rentabilitu. Pomáhame pri posudzovaní rizík a zhodnotení pomeru prínosu a vstupných investícií. Zhodnotíme ciele a očakávania v pomere k východiskám a podmienkam realizácie.

Procesné modelovanie

Vypracujeme analýzu, vytvoríme model a reengineering procesov. Prvým krokom je analýza procesov, identifikácia tých procesov, ktoré potrebujú podporu nového informačného systému a činností, ktoré sa s nimi spájajú. Hĺbkovou analýzou často dospejeme k záveru, že je potrebná zmena existujúcich procesov. Pomocou výstupov procesného modelovania predložíme podklady pre návrh nových informačných systémov.

Riadenie projektov

Využívame renomovanú svetovú metodiku PRINCE 2, ktorú prispôsobujeme individuálnym potrebám klienta. Podporujú ju aj naše firemné postupy systému manažérstva kvality, ktoré sú certifikované podľa normy ISO 9001.

Systémová integrácia

Po dôkladnej analýze a plánovaní prichádza fáza praktického uplatnenia. Hladko koordinujeme dodávateľov a testujeme jednotlivé aplikácie, ale aj informačný systém ako celok. Vďaka dlhoročným skúsenostiam a znalostiam problematiky dokážeme riadiť nasadzovanie nových informačných systémov samostatne a plynule.