NEMESIS

Zadlženosť domácností na Slovensku neúmerne rastie. Zvýšené úverové zaťaženie prináša riziko nesplácania. Vo všeobecnosti platí, že neskoré vymáhanie je nákladnejšie a najmä hrozí nesplatenie úverov. Tieto riziká je možné zmierniť efektívnym nástrojom na vymáhanie.

Hlavný prínos NEMESIS

Zrýchľuje vymáhanie a znižuje podiel nevymožiteľných pohľadávok

Umožňuje akceptovať vyššie riziko a tým rýchlejšie dosiahnuť obchodné ciele

Znižuje interné aj externé náklady na vymáhanie

Pre koho je produkt určený?

• Banky
• Prevádzkovatelia finančných služieb (splátkový predaj, pôžičky, ...)
• Telekomunikační operátori
• Zdravotné poisťovne

Problém: Manuálne vymáhanie pohľadávok predstavuje významné náklady na ľudské zdroje, je náchylné na ľudské chyby, je pomalé a tým pádom menej efektívne.

Zadlženosť domácností rastie najrýchlejšie v histórii SR. Očakávané zvýšenie úrokových sadzieb znamená riziko nesplácania záväzkov (najmä dlhodobých úverov). Na túto situáciu je potrebné byť pripravený a vyjsť z konkurenčného boja medzi veriteľmi čo najlepšie.
Častokrát dlhy jedného dlžníka vymáhajú viacerí veritelia. Bez možnosti flexibilného vymáhania hrozí, že konkurencia bude úspešnejšia a dlžníkovi nezostanú prostriedky na splatenie ostatných dlhov. Navyše dlžník môže vyhlásiť osobný bankrot a tým zabrániť ďalšiemu vymáhaniu.

Riešenie: Flexibilný automatizovaný systém na efektívne vymáhanie pohľadávok.

NEMESIS maximalizuje mieru automatizácie procesov vymáhania. Podporuje vymáhanie na úrovni klientov (napr. telefonický rozhovor s klientom) aj jednotlivých dlhov (napr. zaslanie upomienky). Biznis expertom umožňuje vytvárať, modifikovať, testovať a vyhodnocovať efektivitu procesu vymáhania a následne ho optimalizovať – bez nutnosti zásahu dodávateľa.

Popis produktu

NEMESIS slúži na automatizáciu vymáhania pohľadávok tak v štádiu skorého vymáhania („Early Collection“), ako aj právneho vymáhania („Late Collection“).

Efektívne vymáhanie pohľadávok je v systéme zabezpečené riadením procesu vymáhania pomocou používateľsky nastaviteľných pravidiel. Pravidlá procesu vymáhania sa nastavujú tak, aby zohľadňovali všetky potrebné parametre pohľadávky a dlžníka. Pohľadávky sú vyhodnocované voči všetkým pravidlám, z ktorých sa aktivujú a vykonajú tie, ktoré sú pre pohľadávku v danom stave použiteľné. Následne sa na základe výsledkov vykonaných pravidiel realizujú rôzne akcie, ako napr. odoslanie tlačenej upomienky (list), SMS, telefonát, blokovanie produktu/služby, odovzdanie pohľadávky na externé vymáhanie a pod. Pravidlá sú schopné reagovať na udalosti, ktoré nastanú v aplikácii NEMESIS alebo mimo nej, ako napr. čiastočné alebo úplné uhradenie pohľadávky, dohodnutie splátkového kalendára, prekročenie hraničného termínu, vyhlásenie bankrotu a pod.

NEMESIS poskytuje:

Získavanie a konsolidovanie komplexných informácií o dlžníkoch.
360° pohľad na klienta.
Procesy vymáhania definované pomocou biznis pravidiel umožňujú vymáhať na úrovni produktov aj klientov a realizovať paralelné toky spracovania.
• Prispôsobiteľné obrazovky na organizovanie manuálnych úloh vymáhania a zaznamenanie ich výsledku.
• Zaznamenávanie a zobrazovanie histórie vymáhania a vykonaných akcií – denné prehľady spracovávanej agendy určené pre tím lídrov aj spracovateľov.
Vysoko výkonné a veľmi dobre horizontálne škálovateľné vykonávanie pravidiel vymáhania nad celým portfóliom pohľadávok, resp. dlžníkov po ich aktualizácii z centrálneho systému.
Online vykonávanie pravidiel vymáhania nad vybranými pohľadávkami alebo dlžníkmi.
Tvorbu, testovanie a manažment pravidiel vymáhania.
Out-of-Box pravidlá pre riešenie Early Collections.
• Podporu pre vykonávanie automatizovaných akcií.
• Možnosť definovania a používania vlastných atribútov pohľadávok („custom attributes“).

Softec v médiách

Ako banky využijú umelú inteligenciu, aby vám (ne)dali pôžičku a strašili dlžníkov
Slovenskej ekonomike sa darí – hrubý domáci produkt dlhodobo rastie, rovnako tak aj reálne mzdy, miera nezamestnanosti atakuje historické minimá. Domácnosti tieto „dobré časy“ využívajú na väčšie zadlžovanie sa, čo je na jednej strane spôsobené aj rastúcim dopytom po hypotékach podporeným nízko nastavenými úrokovými sadzbami Európskou centrálnou bankou.
TREND, 09.10.2017

P. Polák: Pri vymáhaní dlhov banky skúmajú sociálne siete i dlžníkov hlas
Slovenské domácnosti sa zadlžujú. V posledných piatich rokoch je tento rast najvyšší v EÚ. V diskusnej relácii TABLET.TV to potvrdil Peter Polák, riaditeľ pre bankový sektor zo spoločnosti Softec. V slovenských bankách pribúdajú spotrebné úvery nesplácané viac ako tri mesiace, celkovo už majú hodnotu 400 miliónov eur, čiže takmer 9 % spotrebných úverov. Podľa Poláka situácia sa pre dlžníkov bude zhoršovať. „Niekoľko ukazovateľov naznačuje, že k tomu príde. Úrokové sadzby sú nízke a nemajú už kam klesať. Na Slovensku je množstvo ľudí, ktorí si existujúce úvery riešia prefinancovaním ďalším úverom. Úvery, ktoré sú dnes dostupné, sa stanú menej dostupnými. Medziročne vzrástol počet osobných bankrotov na Slovensku o 30% a to ešte pred legislatívnom zmenou, ktorá uľahčila ich realizáciu,“ zdôraznil Polák.
TABLET.TV, 27.07.2017

Kontaktujte nás