Vývoj IS na mieru

Čo má vlastne nový informačný systém riešiť?

Skutočne funkčný a efektívny informačný systém musí riešiť reálne potreby klientov. Pri výbere informačného systému si preto klient musí precízne pripraviť odpoveď na túto otázku.

Zistíme, čo vaša firma potrebuje

Prvým predpokladom pre vytvorenie efektívneho informačného systému je kvalitná analýza procesov a potrieb klienta. Na základe tejto analýzy (napríklad prostredníctvom procesného modelu) vznikne jasné a zrozumiteľné zadanie na nový IS.
V prvej fáze analýzy je podstatné zistiť, aké má klient požiadavky na informačný systém. Tento proces realizujeme pomocou

  • Nástroja CASE
  • Objektovo – orientovanú metódou OMT
  • Prispôsobenej metóde Unified process

Tieto metódy používame pri realizovaní nami navrhovaných projektov, sú však univerzálne. Vieme ich prispôsobiť potrebám našich klientov aj v iných oblastiach ako v IT. V prípade záujmu zabezpečujeme školenia na ich samostatné využitie či zavádzanie do praxe.

Vytvoríme riešenie na mieru

Analýza procesov je základným predpokladom tvorby informačných systémov na mieru, zároveň je však samostatne využiteľnou službou pre potreby klienta v iných oblastiach biznisu.
V prípade záujmu o tvorbu nového informačného systému po analýze procesov nasledujú tieto kroky:

  • definovanie funkčností a architektúry systému klienta
  • zvládnutie komplexnej metodiky vývoja systémov pre individuálne prostredie
  • detailnú znalosť a efektívne použitie kvalitných softvérových nástrojov
  • schopnosť vybudovať technologické nadstavby, ak to vyžadujú špecifiká konkrétneho riešenia
  • zoskupenie kvalitných vývojových pracovníkov
  • riadenie pomocou vhodnej metodiky riadenia projektov
  • vytvorenie platformy pre úzku spoluprácu so zákazníkom