SEDi

Produkt prináša bankám komplexné riešenie pre životný cyklus exekučných konaní (žiadosť o súčinnosť, exekučný príkaz, priebeh exekúcie) a podporuje automatizované spracovanie a elektronickú komunikáciu.

Hlavný prínos SEDi

Rieši legislatívne požiadavky dané exekučným poriadkom a zákonom o eGovernmente

Odbremeňuje pracovníkov od manuálnej práce a znižuje chybovosť

Znižuje operatívne riziko pri spracovaní exekučných súčinností a príkazov

Pre koho je produkt určený?

• Slovenské banky
• Pobočky zahraničných bánk na Slovensku

Problém: Riziko ľudského pochybenia pri manuálnom spracovaní exekučnej agendy.

Elektronická komunikácia exekučných súčinností a príkazov je pre banky povinná od 1.8.2016.
Podobne, od 1.7.2017 je povinná elektronická komunikácia bánk s notármi a so Sociálnou poisťovňou. Do elektronickej komunikácie sa postupne zapájajú ďalšie orgány verejnej moci (Finančné riaditeľstvo SR, Justičná pokladnica, súdy), čím množstvo žiadostí neustále narastá. Spracovanie tejto agendy manuálne alebo len s využitím základnej integrácie znamená značné náklady na ľudské zdroje banky, a tiež predstavuje riziko neskorého či nepresného vybavenia žiadosti, resp. riziko nevybavenia žiadosti. To môže viesť k súdnym sporom banky s orgánmi verejnej moci alebo klientmi. Pre banku z toho môžu vyplývať významné finančné sankcie.

Riešenie: Automatizované spracovanie exekučných konaní a súčinností.

SEDi (Softec Electronic Distraints) plne automatizuje elektronickú komunikáciu banky s orgánmi verejnej moci. Komunikuje prostredníctvom zákonom definovaného online rozhrania. V maximálnej miere automatizuje exekučnú agendu, riadi proces jej spracovania a poskytuje centrálnu evidenciu exekučných konaní. Až 99% súčinností vybavuje bez potreby ľudského zásahu (v závislosti od veľkosti banky). Riadený proces spracovania súčinností aj exekučných príkazov zabezpečuje, že sa všetky požiadavky vybavia včas a bez rizika.

Popis produktu

SEDi poskytuje:

• Spracovanie všetkých typov súčinností a príkazov od všetkých orgánov verejnej moci, zapojených do elektronickej komunikácie vrátane exekútorov, notárov, Sociálnej poisťovne, Finančného riaditeľstva SR, Justičnej pokladnice a súdov.
Automatizované overovanie povinných (dlžných osôb) a opakované overenie povinných.
Generovanie a odosielanie odpovedí na súčinnosti príkazcom prostredníctvom zákonom definovaného online rozhrania.
Evidenciu exekučných konaní – príkazy, pohľadávky, povinné a oprávnené osoby, blokácie účtov, platby, prostriedky na prechodných účtoch, súhlasy na uvoľnenie sumy nepodliehajúcej exekúcii.
Automatizované spracovanie príkazov vrátane blokovania účtov povinných a realizácie platieb.
Prepočty pohľadávok o úroky a zmeny blokovaných súm realizované na dennej báze.
Automatizované monitorovacie procesy – monitoring kreditov, vrátených platieb a konkurzov.
Podporu manuálneho spracovania pre exekučné príkazy, neštandardné súčinnosti, prípady nejednoznačného vyhodnotenia povinných a chybové stavy.
Používateľmi riadenú a konfigurovateľnú komunikáciu.
Vysoko optimalizovanú výmenu dát cez online rozhranie.
Podporu práce s viacerými verziami certifikátov a privátnych kľúčov súčasne.
Evidenciu príkazcov a automatické zakladanie.

Kontaktujte nás