STRADA

STRADA umožňuje štatutárom delegovať komunikáciu cez elektronickú schránku na určených pracovníkov organizácie. Dovoľuje tak firmám automatizovať komunikáciu s orgánmi verejnej moci, ako napr. automatické stiahnutie, kontrola a uloženie prijatých správ, distribúcia konkrétnym oddeleniam.

 

Hlavný prínos STRADA

Úspora času štatutárov organizácie

Distribúcia správ podľa interných procesov firmy

Pravidelná kontrola elektronickej schránky a automatické spracovanie správ

Získanie časovej pečiatky, overenie a získanie obsahu podpísaných formulárov a príloh

Pre koho je produkt určený?

• Banky
• Telekomunikační operátori
• Verejnoprávne inštitúcie
• Právnické osoby s viacúrovňovou organizačnou štruktúrou

Problém: Zložitý prístup k prijatým správam od štátnej a verejnej správy.

Po zavedení elektronizácie a výhradnej komunikácie so štátnou a verejnou správou pomocou elektronickej schránky sa vyskytli viaceré problémy. Prístup k schránkam majú len štatutári a pri prihlasovaní musia používať vlastný elektronický OP. Navyše zabezpečenie prístupu ďalšej poverenej osoby je problematické a v prípade dcérskych spoločností je nutné vybavovať množstvo splnomocnení od konateľov.

Riešenie: Riadenie prístupu ku schránke je v kompetencii firmy a správy sa automaticky distribuujú konkrétnym pracovníkom.

STRADA sťahuje správy zo schránok prostredníctvom certifikovaného rozhrania štátnej agentúry NASES. Stiahnuté správy je možné sprístupniť ľubovoľným povereným osobám (napr. pracovníci podateľne), ktoré môžu ďalej správy distribuovať emailom na business vlastníkov. Odoslaný email obsahuje odkaz na formulár a prílohy správy. Okrem toho je možné nastaviť automatické preposielanie na základe definovaných kritérií (kľúčové slovo v obsahu správy). STRADA takto rieši bezpečnú distribúciu, administráciu a prístupnosť správ jednoduchým a rýchlym spôsobom. Klient má dokonalý prehľad o všetkých správach a eliminuje riziko nevyzdvihnutia správy.

Popis produktu

STRADA poskytuje:

Administráciu elektronických schránok – možná pre viaceré schránky cez používateľské rozhranie (UI) aplikácie.
Sťahovanie nových prijatých správ z elektronickej schránky – proces je automatický, ale dá sa spustiť aj manuálne. V procese je tiež obsiahnutá kontrola typu, verzie a definície formuláru.
Integrácia s ICAI (Integrátor Prvej certifikačnej autority) pre získanie časovej pečiatky pre prijatú správu, overenie a získanie obsahu podpísaných formulárov a príloh.
Distribúciu prijatých správ pracovníkmi podateľne pomocou e-mailu na koncových spracovateľov.
Odstraňovanie stiahnutých správ z elektronickej schránky – automatický proces.
Definovanie formulárov – automatické stiahnutie nových formulárov zo stránky slovensko.sk, prípadne manuálne zadávanie cez UI aplikácie pomocou definičných súborov formulárov stiahnutých zo stránky ÚPVS.
Aktualizáciu správ s nedefinovaným formulárom – automatický proces spustený po definovaní nového formuláru.
Vyhľadávanie v správach.
• Integrácia s antivírom spoločnosti pre kontrolu prijatých správ.
• Triedenie zobrazenej pošty podľa oddelenia používateľa.
• Funkcionalita jednoduchej podateľne pre podporu papierových dokumentov.
• Možnosť odosielať správy a potvrdzovať doručenky.
• Uloženie správ do databázy (prípadne do DMS) a vymazanie správ zo schránky.

Kontaktujte nás