Agilné techniky pre vývoj nových produktov v core systéme

Softec v spolupráci s partnerskou firmou ScrumDesk zaviedol v Českej poisťovni progresívne agilné techniky. Tá sa vďaka tomu stáva prvou poisťovňou z veľkej pätky, ktorá ich začala používať na vývoj nových produktov v core systéme – konkrétne životného produktu „Můj život“, ktorý na trh uviedla pred týždňom. Jedná sa o ojedinelú aplikáciu týchto techník nielen rozsahom výsledného produktu, ale aj množstvom zapojených útvarov a širokou podporou vedenia.

Vývoj za pomoci agilných techník, tzv. agilný vývoj, sa zameriava na rýchle dodávanie ucelených častí produktu. Dokáže flexibilne reagovať na zmeny požiadaviek počas vývojového cyklu, priebežne hodnotiť výstupy a neustále klásť dôraz na výsledný produkt, teda biznisovú hodnotu. Výhodou je, že sa postupne zameriava na jednotlivé časti produktu od tých s najvyššou prioritou, ktoré sa postupne dopĺňajú o ďalšie. Zjednodušene povedané, agilné techniky napomáhajú užšej spolupráci medzi tímami s výsledkom odstránenia komunikačných bariér, a tým k zlepšeniu produktivity a rýchlej dodávke produktu. Vo svete sa používajú už niekoľko rokov (od 2001). V Česku a na Slovensku sa objavili až v roku 2007. Základy agilných techník vychádzajú z lean princípov, ktoré boli aplikované japonskými výrobnými podnikmi už v päťdesiatych rokoch (napr. Toyota).

Pre Českú poisťovňu predstavuje zavedenie nového produktu „Můj život“ jednu z najvýznamnejších produktových inovácií, ku ktorým v poslednej dobe pristúpila. Ponúka ojedinelú šírku pokrytia poistných rizík a možnosť prispôsobiť poistku meniacim sa životným potrebám klienta. Preto sa rozhodla na vývoj produktu použiť progresívne agilné techniky.

Najrozšírenejšou projektovou metodikou pre agilný vývoj je Scrum. Zahŕňa niekoľko techník – zostavenie user stories, backlogov, používanie kanban kartičiek, vývoj v šprintoch, každodenné stretávanie tímu, tzv. stand-upy, demo, retrospektívu a pod. Zavedenie agilných techník nie je možné bez zmeny myslenia a prístupu nielen realizačného tímu, ale tiež vedenia spoločnosti, ktorého podpora je pre celkový úspech nevyhnutná. Zmena je totiž tak zásadná a komplexná, že zavedenie kompletnej metodiky do rozbehnutých tímov a procesov organizácie nie je jednoduché. V Českej poisťovni konzultanti ScrumDesku navrhli postupný prístup, kde na začiatku prebehla osveta všetkých zainteresovaných pracovníkov, nasledovaná podrobnými školeniami techník, zodpovedností rolí, doplnená intenzívnym priebežným mentorovaním tímov. Dnes, po takmer trištvrte roku práce, sa dá povedať, že to bola správne zvolená stratégia.

Jiří Bečvář, Senior Business Architect, Česká pojišťovna, zodpovedný za zavedenie agilného vývoja produktu „Můj život“, upresňuje: „Doposiaľ u nás pracovali programátori, analytici a testovači samostatne, dnes fungujú spoločne, vrátane ľudí z produktového manažmentu. Biznisovo tak môžeme už počas procesu tvorby produktu reagovať na zmeny požiadaviek trhu. Vďaka tomu sme pri vývoji produktu „Můj život“ mohli dodržať plánovaný termín nasadenia, aj keď sa niektoré jeho časti definovali až v priebehu implementácie, čo výrazne zvyšovalo flexibilitu pri návrhu produktu so zástupcami obchodnej siete. Zároveň sa znížili počty zmien do už hotového výstupu a ušetrili aj nemalé kapacity. Čo je ale podstatnejšie, zvyšuje sa tým hodnota a kvalita nových produktov, ktoré teraz budeme schopní interne rozvíjať a dopĺňať prakticky každé dva týždne. V budúcnosti zvažujeme, že by sme agilným spôsobom viedli celú firmu, čo by nám umožnilo ešte rýchlejší prinášať inovácie na trh.“

Pre zaujímavosť – pokiaľ by Česká poisťovňa použila pre vývoj zmieneného produktu pôvodnú metódu vývoja (waterfall), znamenalo by to oneskorenie dodania minimálne o 3 mesiace.

A čo je na agilných technikách také iné oproti doteraz využívaným postupom? Pracovné skupiny, tzv. agilný tím, tvorí väčšinou desať ľudí, vrátane zástupcu biznisu. Ich členovia pracujú v pravidelných intervaloch, tzv. šprintoch (napr. každé dva týždne) a dodávajú požadované funkčné časti produktu priebežne. Postupne si budujú tímové znalosti a kontinuálne sa zlepšujú. Každá skupina sa riadi pravidlom ALAP, as late as possible, tzn., že sa snažia zahájiť práce čo najneskôr ako je to len možné – aby výsledná podoba bola čo najaktuálnejšia. Dnes je takých skupín v Českej poisťovni niekoľko. Združujú sa najmä podľa aktuálnych tém.

Výhody týchto techník približuje Mário Mitas, riaditeľ Softec CZ: „Dodať novú verziu softvéru bežnou metódou trvalo predtým aj viac ako pol roka. Dnes sme však schopní pomocou agilného vývoja klientom dodávať nové verzie systémov každé dva týždne, alebo aj rýchlejšie.“

Dušan Kocúrek, majiteľ ScrumDesk, ktorý podporil tímy, o svojej úlohe povedal: „Zavedenie agilných praktík v Českej poisťovni bolo vzhľadom na komplexnosť tímu, náročnému harmonogramu a počtu zmien skutočne veľkou výzvou. Vďaka otvorenej podpore vrcholového vedenia, strategickej príprave vízie a aktívnemu zapojeniu všetkých členov tímu, sa darí tento cieľ krok za krokom napĺňať. Z pohľadu agilnej organizácie a transformácie je tak pre nás Česká poisťovňa jedinečným klientom na stredoeurópskom trhu.“

Ďalší vývoj v životnom core systéme bude Česká poisťovňa po tomto úspechu realizovať už iba agilne. A rozširuje ho aj na ďalšie svoje IT systémy a útvary. Príkladom je vývoj JOK aplikácií pre podporu obsluhy klienta z rôznych distribučných kanálov, ktoré Softec dodáva Českej poisťovni teraz tiež agilne. Podobné plány má poisťovňa aj s neživotným core systémom.