Finančná analýza klienta

Takmer každému z nás už niekedy niekým bola ponúkaná či poskytnutá služba finančného poradenstva. V dnešnej dobe kedy na trhu pôsobí množstvo finančných inštitúcií (poisťovne, banky, správcovia fondov, atď.) s obrovským portfóliom ponúkaných produktov je len veľmi ťažké detailne sa zorientovať v ich ponukách a utvoriť si obraz o všetkých dostupných možnostiach, preto skôr či neskôr sa pravdepodobne každý z nás s finančným poradcom stretne.

Kvalitné finančné poradenstvo začína osobným stretnutím finančného poradcu s klientom a končí predložením kvalitne spracovanej analýzy potrieb klienta a návrhom nového finančného plánu. A práve kvalita prevedenia a spracovania finančnej analýzy a plánu aj prezentácia jej výstupov je niečo, čo odlišuje tých najlepších.

Obvyklá prax používa papierové formuláre pre zachytenie informácií, no priznajme si - je to v dnešnej dobe, kedy sme stále viac a viac zvyknutí na kvalitné elektronické výstupy naozaj dosť? Ocenia perom vyplnený papierový formulár mladí, vzdelaní a dobre situovaní klienti? A čo nevýhody papiera ako „ľudová tvorivosť“ pri vyplňovaní, skladnosť tisícov hárkov, spätná dohľadateľnosť informácií, obtiažna realizácia zmien, chýbajúci komplexný pohľad na klienta cez históriu obchodných vzťahov, atď.?

Tu sa priam núka možnosť udávať trend a posunúť sa o úroveň vyššie s využitím možností IT technológií a samozrejme elektronizácie spracovania dát a tvorby výstupov a komunikácie s klientom. Zachytená skutočnosť klienta a návrh riešenia jeho finančných potrieb v elektronickej podobe má mnoho nezanedbateľných výhod. Od profesionálne vyzerajúcich výstupov, cez podporu algoritmov zabezpečujúcich korektný pohľad na financie cez priezor firemnej kultúry až po dodatočnú analýzu dát s podporou pre cross-selling. Prechodom k elektronickému spracovaniu dát enormne stúpa efektivita spracovania dát. Stála dostupnosť aktuálnych informácií, rýchly a úplný pohľad na klienta a jeho obchodnú históriu (zmluvy) sú potom samozrejmosťou. Zároveň odpadajú problémy s prípadnou stratou informácií po odídených spolupracovníkoch a zefektívňuje sa aj manažment „voľných" či potenciálnych klientov. Čo je však najdôležitejšie - klient má pocit, že nejedná len s „podomovým predajcom“, ale s profesionálom, ktorého výstupy majú svoju úroveň. Finančný poradca predsa nezastupuje len seba, ale aj spoločnosť pod ktorou pôsobí.

Spoločnosť Softec na základe návrhov a požiadaviek svojho klienta KAPITOL poišťovací a finanční poradenství, a.s. vyvinula a nasadila do rutinnej prevádzky riešenie SMART, ktoré v plnej miere podporuje proces elektronického zberu a evidencie údajov o klientovi, zaznamenanie finančných pomerov, majetku, a ďalších potrebných náležitostí, a samozrejme zachytenie potrieb a očakávaní klienta od nového finančného plánu. Dôležitou súčasťou riešenia je modul pre automatizovanú analýzu a návrh optimálneho stavu finančného zabezpečenia klienta so zohľadnením jeho aktuálnej finančnej situácie.

Nástroj umožňuje zaznamenanie existujúcich zmlúv klienta a následne v ďalšom kroku podporuje finančného poradcu pri modelácii nových riešení pre klienta formou prípravy viacerých variant riešenia. Finančný poradca s pomocou nástroja postupne pripraví niekoľko variantov pre klienta, zváži ktoré zmluvy je vhodné ponechať, ktoré upraviť či zrušiť a pripraví návrhy nových zmlúv na uzatvorenie. Starostlivo pripravené a elektronicky spracované varianty riešenia poradca prezentuje klientovi. Dodatočné úpravy podľa želaní klienta nie sú žiadnym problémom, pretože všetko je spracované elektronicky. Po výbere najvyhovujúcejšieho variantu pre klienta stisnutím jediného tlačidla vznikne finálny výstup - finančný plán vo formáte pdf. Samozrejmosťou je, že všetky takto pripravené a spracované obchodné prípady zostávajú uložené vo firemnej databáze. Nie je problém sa k nim kedykoľvek vrátiť, presunúť obchodný prípad na iného poradcu v prípade odchodu pôvodného či posunúť pripravený prípad na analýzu metodickému pracovníkovi, ktorý ho overí z pohľadu kvality poskytnutej služby klientovi. Naviac - takto automatizovaná analýza zohľadňuje aj parametre firemnej kultúry maklérskej firmy, etiky a odporúčaní pre klientov.

Predseda predstavenstva spoločnosti Kapitol, pán Zlámal, o novom nástroji hovorí takto: Základom úspechu vo finančnom poradenstve je vytvorenie dôvery medzi poradcom a klientom. Kvalita vykonania finančnej analýzy je jedným z „kamienkov“ mozaiky, z ktorej sa dôvera skladá. Nástroj pre finančnú analýzu, ktorý pre nás vyvinul Softec, nám pomáha byť na špici vo finančnom poradenstve.