Informačný systém zdravotníckych indikátorov pre NCZI

Informačný systém zdravotníckych indikátorov (ISZI) je metadátami riadený systém, ktorý podporuje NCZI v elektronizácii zberu a spracovania údajov od viac ako 12 000 poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike za účelom vykonávania zdravotníckej štatistiky.

Rozsah elektronicky zbieraných dát sa zvýšil od roku 2006 niekoľkonásobne na dnešných viac ako 1,6 milióna výkazov a hlásení, pri ročnej a mesačnej frekvencii, s možnosťou zberu dát aj na dennej báze. V otázke odozvy spracovania údajov spĺňa systém tie najvyššie kritéria. Vďaka systému ISZI dosiahlo NCZI takmer 100 %-ný zber dát formou elektronických kanálov. Postupne je viac a viac využívaný najmodernejší zberový kanál, webové služby, ktorý priamo prepája informačné systémy rôznych organizácií, čím sa významne zvyšuje kvalita dát z pohľadu ich spoľahlivosti a aktuálnosti.