Manažérsky informačný systém NCZI

Pre Národné centrum zdravotníckych informácií sme vyvinuli Manažérsky informačný systém NCZI.

Vybudovali sme dátové úložisko obsahujúce dátové zdroje z účtov poistencov vedených v zdravotných poisťovniach, z výkazov a hlásení od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, z demografických údajov od Štatistického úradu SR a administratívnych údajov poskytnutých zdravotnými komorami, povoľovacími orgánmi a Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Získané údaje prechádzajú procesom konsolidácie a v optimalizovanej a konzistentnej forme predstavujú jedinečný zdroj pre tvorcov zdravotníckej štatistiky ako aj tvorcov strategických dokumentov na MZ SR a MF SR. Tieto konsolidované dátové zdroje predstavujú kvalitný podklad pre realizáciu úsporných opatrení, napr. zníženie nadspotreby liekov alebo zníženie predpisovania rádiodiagnostických a laboratórnych vyšetrení, pre realizáciu opatrení vedúcich k zvýšeniu kvality zdravotnej starostlivosti, napr. analýza informácií o exporte liekov alebo o spotrebe voľnopredajných liekov. Tiež sú dobrým východiskom pre realizáciu opatrení v oblasti zvyšovania kvality zbieraných dát a v identifikovaní ďalších možností dosahovania vyššej efektivity nákladov na zdravotnú starostlivosť.