Manažérsky informačný systém

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group vznikla ako prvá súkromná univerzálna poisťovacia spoločnosť na Slovensku už v roku 1990. V prvých rokoch svojej činnosti si vybudovala pozíciu stabilnej a úspešnej poisťovne. Túto pozíciu si udržala napriek stále rastúcej konkurencii vďaka dôvere svojich klientov. KOOPERATIVA je členom silnej európskej skupiny Vienna Insurance Group, ktorá má zastúpenie po celej Európe.

Pôvodným zámerom projektu MIS bolo zlepšenie úrovne reportingu a umožnenie tvorby ad-hoc zostáv priamo používateľmi. V priebehu analýzy sa však ukázali možnosti a potreby širšieho spracovania existujúcich údajov, pôvodný zámer bol preto rozšírený a vytvorený systém slúži aj pre tvorbu rozsiahlych analýz, prípravu nových produktov a riadenia obchodnej siete.

Vývoj tohto systému realizoval Softec. Po dohode s Kooperatívou bolo riešenie rozdelené do niekoľkých etáp.

  • V prvej etape bola vytvorená základná funkcionalita pre podporu riadenia obchodu.
  • V druhej etape došlo k jej rozšíreniu a boli doplnené aj funkcie pre vyhodnocovanie oblasti škôd a škodovosti.
  • V tretej etape bol zavedený produktový controlling poistných produktov, ktorý umožňuje na základe sledovania krycieho príspevku a jeho vstupov analýzu a porovnanie jednotlivých poistných produktov a zisťovanie príčin rozdielov medzi nimi.
  • V ďalších etapách bola doriešená komplexná podpora riadenia obchodu, ktorá je podkladom pre rozhodovanie manažérov a umožňuje na operatívnej úrovni sledovať obchodnú činnosť z rôznych hľadísk napr. obchodníkov, organizačné jednotky, produkty podľa rôznych ukazovateľov odzrkadľujúcich obchodné aktivity poisťovne a pod.
  • Systém tiež umožňuje porovnanie vývoja aktuálnych ukazovateľov s údajmi z obchodných plánov.

Na strednodobej úrovni riadenia obchodu využíva Kooperativa zložité výpočty, v ktorých zohľadňuje aj štatistické a demografické údaje.Výsledkom je súbor syntetických ukazovateľov, ktoré sú následne prezentované formou mapových výstupov. Mapová prezentácia týchto ukazovateľov je veľmi prehľadná a umožňuje rýchle vyhodnotenie regionálneho vývoja obchodu, identifikáciu málo pokrytých segmentov a regiónov na poisťovacom trhu a sledovanie vývoja indexu prepoistenosti na úrovni poisťovne, agentúr a obchodníkov. Vďaka tomu je potom možné efektívne smerovať obchodné úsilie.

Jednou zo špecifických úloh, ktoré Softec riešil pre poisťovňu Kooperativa v rámci tohto projektu bola aj hĺbková analýza dát týkajúcich sa poistných produktov povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Výstupom tejto analýzy bol návrh optimalizovanej štruktúry tarifných skupín vrátane úprav samotných produktov a zohľadnenia ekonomických a obchodných dopadov takto optimalizovaných produktov.

Jadrom celého systému je dátový sklad. Dáta extrahované zo zdrojových systémov sú ďalej spracované so zabezpečením ich konzistencie a jednoznačnej vypovedacej hodnoty do OLAP štruktúr technológie COGNOS. Následne sú dáta prezentované na informačnom portáli formou tabuliek, grafov alebo mapových zostáv.

Prínosy

  • Nasadenie tohto riešenia prinieslo Kooperative možnosť vytvárania ad-hoc reportov bez potreby znalosti štruktúry uloženia dát. Používatelia sú teraz schopní sami získavať a analyzovať potrebné informácie a preto sa výrazné znížil počet požiadaviek na tvorbu takýchto reportov na IT oddelenie.
  • Hĺbková analýza dát umožnila efektívne rozdelenie kategórii v rámci povinného zmluvného poistenia.
  • Riadenie obchodu umožnilo smerovanie obchodníkov do oblastí s väčším potenciálom na získanie nových zmlúv a zvýšilo prepoistenosť
  • Systém sa takto stal nástrojom pre potreby efektívneho riadenia spoločnosti na dennej báze.