Model cestnej siete

Informačné technológie prinášajú nové možnosti do všetkých oblastí nášho života. Samozrejme, že to platí aj v cestnej doprave, kde každodenne využívame sieť cestných komunikácií (CK), pričom ale nevidíme, že ich rozvoj a riadenie údržby je náročná činnosť, ktorá vyžaduje zber veľkého množstva dát, ich spracovanie a racionálne využitie na efektívne riadenie všetkých súvisiacich postupov.

Pozrime sa na to, ako túto prácu v Slovenskej správe ciest (SSC) zefektívnil Informačný systém Modelu cestnej siete (IS MCS), ktorý s využitím moderných technológií vyvinuli spoločnosti Softec a ArcGEO Information Systems. IS MCS podporuje procesy súvisiace so stavom a technickou evidenciou cestných komunikácií a podporou pri údržbe vozoviek a mostných objektov.

Situácia
Pred zavedením riešenia bola technická evidencia cestných komunikácií (CK) implementovaná bez priestorovej reprezentácie v prostredí geografického informačného systému, informácie boli uložené v databázových tabuľkách. Chýbala detailná evidencia stavu CK. Procesy zberu informácií pre evidenciu CK týkajúcich sa ich stavu, informácií o prehliadkach CK a mostov neboli automatizované a dostatočne integrované. Chýbala podpora pre hospodárenie s vozovkami a mostami a neexistovala žiadna vizuálna prezentácia dát z terénu.

Ciele projektu:

 • Vytvorenie centralizovanej priestorovej databázy všetkých prvkov CK.
 • Zabezpečenie vizualizácie všetkých prvkov interne, aj pre laickú a odbornú verejnosť.
 • Poskytovanie údajov vo forme služieb.
 • Automatizácia procesov pre zber a aktualizáciu informácií.
 • Poskytnutie platformy pre ďalšie agendy, ktoré je možné prostredníctvom centralizovanej geografickej databázy implementovať a zjednodušiť.
 • Zabezpečenie chýbajúcej funkcionality a podpora centralizovaného zberu dát o stave cestnej siete a mostných objektov.

Riešenie
IS MCS je systém založený na centrálnej priestorovej databáze. Podporuje aktualizáciu, analýzu a publikovanie údajov CK. Poskytuje mapové služby a rozhrania tretím stranám. Systém je postavený na modernej GIS technológii produktov firmy ESRI využívajúcu databázový a webový server firmy Microsoft. Na týchto progresívnych technológiách je vyvinutá architektúra celého systému, ktorá pozostáva z desktopových a webových aplikácií podporujúcich interné aj externé procesy SSC.
Cestná databanka obsahuje referenčný model cestnej siete SR, údaje o technických parametroch CK,  parametre vozoviek (únosnosť vozovky, rovinatosť, drsnosť a stav povrchu), údaje o cestných objektoch (mosty, priepusty, železničné priecestia, tunely) a údaje o dokončených cestných stavbách (dodávateľ stavby, objem finančných prostriedkov, rok dokončenia). SSC disponuje modernými zariadeniami na meranie parametrov CK. A práve tento informačný systém poskytol SSC softvérové nástroje pre spracovanie nameraných údajov a ich integráciu do Cestnej databanky.

Prínosy

 • Predovšetkým nový systém podporuje komplexnú automatizáciu spracovania údajov pre ústrednú technickú evidenciu cestných komunikácií (CK) uloženú v Cestnej databanke. Ide o procesy zberu údajov v teréne, ich spracovania a priestorovej reprezentácie v prostredí geografického informačného systému.
 • Zvýšila sa efektivita využitia získaných údajov a zautomatizovali sa procesy o prehliadkach a údržbe vozoviek a mostov.
 • Výrazne sa zvýšil podiel analytickej práce pracovníkov SSC oproti manuálnej práci pri štatistických spracovaniach, tvorbe mapových dokumentov, či pri kontrolných činnostiach nad údajmi.
 • IS MCS výrazne prispel k informatizácií procesov hospodárenia s vozovkami a mostmi, pri získavaní a spracovávaní údajov o ich stave, a to na úrovni správcovských organizácií a na centrálnom pracovisku SSC.
 • Systém tiež podporuje posudzovanie a návrh trás na prepravu nadmerných a nadrozmerných nákladov.
 • Systém výrazne zlepšil efektívnosť informačného servisu poskytujúceho on-line údaje o CK a štatistické údaje, či mapové dokumenty pre tretie strany.
 • V neposlednom rade stanovil metodický a procesný rámec pre udržiavanie ústrednej technickej evidencie CK a riadenie procesov týkajúcich sa modelu cestnej siete.

Cestná databanka je teraz pripravená stať sa integrovanou bázou pre pripravované moderné nadstavbové systémy pre používateľov ciest, vrátane širokej motoristickej verejnosti. SSC má k dispozícii komplexnú softvérovú podporu pre evidenciu a údržbu CK a mostných objektov a tým aj nástroj na metodické usmernenie a koordináciu správcov CK na celoštátnej a regionálnej úrovni SR.

IS MCS získal ocenenie:

 • 1. cenu ITAPA 2010 v kategórií Zlepšovanie procesov
 • Microsoft Industry Awards 2011 - Finalist za najlepšie riešenie pre štátnu správu, samosprávu a akademickú sféru
 • Special Achievement in GIS Award 2011. Ocenenie každoročne udeľuje spoločnosť ESRI v rámci medzinárodnej užívateľskej konferencie ESRI User Conference v kalifornskom meste San Diego vybraným projektom, ktoré sú riešené implementáciou GIS technológií spoločnosti ESRI. Pre SAG Award 2011 bolo vybraných iba 150 najlepších projektov z viac než 100 000 registrácií z celého sveta.