Informačný systém zdravotníckych indikátorov pre NCZI

Informačný systém zdravotníckych indikátorov (ISZI) je metadátami riadený systém, ktorý podporuje NCZI v elektronizácii zberu a spracovania údajov od viac ako 12 000 poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike za účelom vykonávania zdravotníckej štatistiky. Zisti viac

Vystavenie G2G služieb

Nad systémom IS RSD sme vybudovali sadu elektronických webových služieb, ktoré oprávneným informačným systémom iných rezortov poskytnú informácie o priznaných sociálnych dávkach a ich poberateľoch. Zisti viac

Systém sociálnoprávnej ochrany detí

Pre MPSVR SR sme vyvinuli systém IS KIDS na evidenciu detí vedených na odboroch sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately úradov práce, sociálnych vecí a rodiny. Okrem evidencie detí systém podporuje agendu poradensko-psychologických služieb, kurately plnoletých fyzických osôb a náhradnej rodinnej starostlivosti. Zisti viac

Systém na podporu agendy poskytovateľov sociálnych služieb

Pre MPSVR SR sme vyvinuli a dodali modul PSS, ktorý okrem konsolidácie centrálneho registra poskytovateľov sociálnych služieb na základe registrov vedených VÚC, poskytuje podporu spracovania žiadostí o finančných príspevkov vyplácaných ministerstvom verejným a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb. Zisti viac