Pohľadávky

Tatra banka je moderná banka s komplexnou ponukou bankových služieb a riešení v oblasti spravovania financií pre firemných ako aj individuálnych klientov.
Tatra banka sa rozhodla v čo najväčšej miere automatizovať proces sledovania rizikových pohľadávok, aby bolo možné včas detekovať tie problematické, prijať účinné opatrenia a tým eliminovať možné straty.

Banka sa rozhodla podporiť proces spracovania pohľadávok pomocou komerčnej aplikácie, ktorá vyžaduje vstupné údaje v špecifickom formáte a štruktúre. Cieľom projektu, ktorý realizoval Softec, bola integrácia uvedené aplikácie s ďalšími aplikáciami banky vytvorením softwérovej medzivrstvy Collection SW Middle Layer, ktorej úlohou je zozbierať údaje z produkčných core systémov banky, predspracovať ich do požadovaného formátu a štruktúry, odoslať ich na spracovanie a následne rozoslať výsledky spracovania do relevantných systémov v banke.

Systém umožnil automatizáciu procesu vymáhania pohľadávok pre retailové produkty, automaticky generuje potrebné akcie na elimináciu vznikajúcich rizík a tým podstatne prispel k zníženiu objemu problematických pohľadávok pri poskytovaní úverov.

V súčasnom období Softec zabezpečuje servis aplikácie a rozširovanie funkcionality podľa požiadaviek zákazníka.