Poisťovací informačný systém

Vienna Insurance Group (VIG) je poisťovací koncern s medzinárodnou pôsobnosťou kótovaný na burze, so sídlom vo Viedni. Je jedným z najväčších hráčov na poistnom trhu v strednej a východnej Európe. V posledných rokoch dosahuje výrazné nárasty podielov na trhu, objeme poistných zmlúv a ziskovosti svojich pobočiek. Za týmto úspechom stojí nielen premyslená obchodná stratégia, ale i dôsledné riadenie nákladov a investícií.

Stratégiou VIG je prevádzkovať vo svojich spoločnostiach jednotné IT prostredie, vďaka čomu je možné obmedziť počet dodávateľov IT systémov a znížiť tak celkové náklady na IT. VIG sa koncom 90-tych rokov rozhodla vytvoriť na báze existujúceho informačného systému slovenskej poisťovne Kooperativa multijazyčný, multimenový sytém nasaditeľný v poisťovniach v rôznych krajinách.

Pre realizáciu takéhoto systému si skupina VIG vybrala ako implementačného partnera spoločnosť Softec. Softec bol poverený nielen prvotnou adaptáciou systému, ale aj realizáciou ďalších úprav a rozšírení na základe požiadaviek jednotlivých spoločností VIG.

Nasadenie systému KI v novej poisťovacej spoločnosti znamená predovšetkým jeho prispôsobenie k podmienkam a zvyklostiam vládnucim v danej krajine. Znamená to tiež implementáciu poistných produktov novej poisťovne a často aj migráciu dát z predtým používaného poisťovacieho systému poisťovne do systému KI. Po nasadení systému KI do prevádzky obyčajne pokračuje jeho ďalšie rozširovanie: implementácia nových produktov a pravidiel pre odmeňovanie obchodníkov, implementácia nových procesov, funkcií a rozhraní na externé systémy, zväčšovanie používateľského komfortu.

Súčasťou projektu bolo aj vyvinutie internetovej nadstavby nad systémom KI – aplikácie KIWA. Táto umožňuje prístup k vybraným údajom cez web, poskytuje podporu internetového predaja vybraných produktov a tiež umožňuje hlásenie zmien údajov evidovaných v poistnej zmluve a hlásenie poistných udalostí cez web.

Pre potreby poskytovania podpory a ďalšieho rozvoja systému na území CEE bola vytvorená komplexná metodológia a nastavené procesy tak, aby jednotlivé poisťovne mali zabezpečenú potrebnú starostlivosť pri minimalizácii nákladov. Poskytovanie dlhodobej podpory pre používateľov KI bolo opäť zverené Softecu.

Nasadením systému KI získali jednotlivé poisťovacie spoločnosti komplexný integrovaný poisťovací informačný systém, ktorý pokrýva všetky kľúčové business procesy poisťovne.

Použitie jediného systému v rôznych poisťovniach umožňuje využiť synergiu v tom zmysle, že rozšírenia základnej spoločnej funkcionality požadované jednou spoločnosťou sú automaticky prístupné aj všetkým ostatným spoločnostiam, čím sa významne znižujú náklady na vývoj nových častí systému. Nasadenie jednotného poisťovacieho informačného systému vo viacerých spoločnostiach VIG tak znižuje náklady na jeho rozvoj a údržbu.

Softec sa stal vďaka úspešnému pôsobeniu v projekte KI strategickým partnerom VIG a výrazne sa podieľa na ďalšom rozvoji a podpore systému.

Systém KI je v súčasnosti nasadený v poisťovniach skupiny VIG v Maďarsku, Chorvátsku, Poľsku, Lichtenštajnsku, Srbsku a Čiernej hore.