Prehliadky cestných komunikácií (ESCeS)

Podľa súčasných predpisov je každý správca cestnej komunikácie povinný zabezpečovať výkon hlavných, bežných a mimoriadnych prehliadok cestných komunikácií zverených do jeho správy.

Náš systém ESCeS predstavuje ucelený informačný systém pre plánovanie, výkon a vyhodnotenie hlavných, bežných a mimoriadnych prehliadok cestných komunikácií. V súčasnosti ho používa rutinne drvivá väčšina správcov CK na Slovensku. Pre zefektívnenie zberu údajov o závadách na cestnej sieti je súčasťou systému tabletová aplikácia určená do terénu. Aplikácia vie spolupracovať s presným externým GPS zariadením, pomocou ktorého určuje automaticky lokalizáciu závad na referenčnej sieti.

ESCeS je súčasťou komplexného Informačného systému Modelu cestnej siete (IS MCS).