Programy a projekty údržby a opráv vozoviek (Vozovky)

So Slovenskou správou ciest sme navrhli a neustále rozširujeme kľúčovú časť systému hospodárenia s vozovkami – aplikáciu Vozovky.

Na úrovni cestnej siete prostredníctvom expertných algoritmov dokáže automaticky vyhodnotiť stav cestnej siete na základe údajov meraní diagnostiky vozoviek a hlavných prehliadok cestných komunikácií, navrhnúť orientačný návrh na rehabilitáciu (údržby, opravy alebo rekonštrukcie) a následne umožňuje zostaviť viacročný plán rehabilitácií pre správcu. Na úrovni projektu podporuje zostavenie plánu projektov údržby a opráv, zhromaždenie podrobných údajov pre prípravu projektu, vykonanie podrobnej vizuálnej prehliadky vozovky, výpočet potrebnej hrúbky zosilnenia a vyhodnotenie únosnosti vozovky a ekonomické vyhodnotenie rôznych alternatív údržby alebo opravy prostredníctvom nákladovo-výnosovej analýzy.Na oboch úrovniach umožňuje vizualizovať takmer všetky parametre vozovky a cestnej komunikácie cez diagramy v líniovej projekcii.

Aplikácia Vozovky je súčasťou komplexného Informačného systému Modelu cestnej siete (IS MCS).