Riadenie dopravy

Softec vyvinul pre telekomunikačnú spoločnosť Slovak Telecom systém AUTO pre podporu riadenia dopravy. Slovak Telecom používal distribuované, funkčne a procesne už nevyhovujúce programové vybavenie, ktoré vyžadovalo ručné spracovanie, a neumožňovalo automatizované spracovanie a vyhodnocovanie ukazovateľov.

Cieľom nového systému preto bolo sústrediť všetky údaje na jedno miesto, odstrániť ručné spracovania výkazov a ručné zásahy do výpočtov, automatizovať pracovné toky súvisiace so schvaľovaním výkazov a žiadaniek a vytvoriť podporné analytické nástroje, umožňujúce vyhodnocovať údaje o doprave. Požiadavkou bolo aj to, aby nový systém mohli používať priamo vodiči vozidiel a radoví zamestnanci, bez nákladov školenia a na inštalácie na pracovných staniciach.

Systém AUTO umožňuje evidovať jazdy osobných i nákladných vozidiel a výkony mechanizmov, umožňuje spracovávať nákupy pohonných hmôt a iného tovaru, vykonávať pravidelne uzávierky jázd a nákupov s výpočtom všetkých potrebných ekonomických ukazovateľov (súkromná spotreba vodiča, nákupy pohonných hmôt, nákupy ostatného tovaru, daňovo uznateľná spotreba, pohľadávky voči vodičom, prenájmy vozidiel medzi útvarmi) a exportovať ich do systému SAP. K dispozícii je niekoľko typov zostáv - napr. nadspotreba, súkromná spotreba, prenájmy, nepovolené nákupy, nesprávny stav počítadla km a tiež analytický výstup. Ďalšou funkčnosťou je evidovanie žiadaniek na prepravu a žiadostí o parkovanie. Súčasťou riešenia je aj e-learningová aplikácia  Computer Based Training, ktorá je určená pre zaškolenie nových používateľov do funkcionality systému. Modul je ukončených testovacími otázkami overujúcimi zvládnutie predmetu výuky u používateľa.

Systém AUTO je od svojho zavedenia priebežne udržiavaný, aktualizovaný a doplňovaný o novú funkčnosť vyplývajúcu z potrieb zákazníka a zmien legislatívy.