Riadenie predajnej siete

Každá spoločnosť, ktorá sa zaoberá predajom služieb alebo produktov prostredníctvom siete obchodníkov, rieši problematiku ich podpory, motivácie a výkonu. Pre riadenie siete obchodníkov je nesmierne dôležité mať vždy včasné a dostatočne detailné informácie o každodenných aktivitách riadeného tímu. Absencia týchto informácií obmedzuje možnosti každodennej práce so sieťou a nedáva manažmentu nástroje k zefektívňovaniu riadenia obchodnej činnosti, eliminácii vnútorných rezerv a dosahovaniu lepších výsledkov.

Kľúčovou oblasťou úspechu je riadenie základných aktivít obchodného procesu ako oslovenie klientov, plánovanie stretnutí, realizácia stretnutí a vykázanie výsledkov stretnutí. Mobilné technológie prinášajú do tejto oblasti výrazné uľahčenie, zrýchlenie a zefektívnenie týchto činností. Každý z nás si vie dobre predstaviť, koľko času zaberie obchodníkovi kontakt s klientom a po sérii niekoľkých schôdzok behom dňa sa môžu dôležité informácie ľahko zabudnúť a stratiť. Je teda nevyhnutné, aby obchodník bol vybavený mobilnou technikou a aplikáciou, ktorá umožňuje ľahkú a rýchlu prácu. Na druhú stranu – nie každý predajca je dostatočne výkonný a spoľahlivý, a firma potrebuje vedieť, kto podáva adekvátny výkon a kto má rezervy.

 

Spoločnosť SOFTEC, spol. s r.o. zrealizovala a dodala svojmu klientovi spoločnosti CAPITOL, akciová spoločnosť, dcérskej spoločnosti KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, riešenie pre efektívne riadenie siete obchodníkov s finančnými produktmi. CAPITOL, akciová spoločnosť je postavený na poskytovaní špičkových služieb svojim klientom a na osobnom kontakte obchodníka s každým klientom. Je teda logické, že vedenie spoločnosti chce mať informácie o výkone svojich obchodníkov, pretože tí reprezentujú spoločnosť navonok a na nich záleží úspech celej spoločnosti.Základným princípom riešenia je komplexná podpora riadenia produkčných činností na úrovni sledovania plánu stretnutí s klientmi, realizovaných predajných rozhovorov, uzatvorených zmlúv, veľkosti produkcie, získaných nových kontaktov na klientov, prijatých nových spolupracovníkov či riešenia hroziacich storien.

Riešenie je postavené ako moderná aplikácia pre inteligentné mobilné zariadenia (smartfóny). Podporuje prácu obchodníkov priamo v teréne a sprístupňuje real-time informácie manažérom. Manažér na každej úrovni tak má dokonalý prehľad o výkonoch riadeného tímu, vrátane zobrazenia v grafoch. Na výsledky je možné nazerať cez rôzne časové obdobia v granularite podľa sledovaných ukazovateľov či podriadených obchodníkov. Okrem absolútnych hodnôt je súčasťou aj zobrazenie aktuálneho progresu sledovaných ukazovateľov voči predchádzajúcemu obdobiu.

Pri návrhu aplikácie bol kladený veľký dôraz na jednoduchosť, intuitívnosť práce s aplikáciou a minimálnu záťaž pre obchodníka. Obrazovky aplikácie aj logika ovládania sú prispôsobené potrebám používateľov a celé ovládanie je user-friendly. Vyplnenie denného reportu je pre obchodníka minútovou záležitosťou, firma pritom získa cenné informácie, ktoré jej pomáhajú riadiť nielen spokojnosť klientov, ale taktiež svoj vlastný úspech.

Prínosy

CAPITOL, akciová spoločnosť si od nasadeného riešenia sľubuje, že sa mu podarí výrazne znížiť prácnosť pri vyplňovaní a spracovaní reportov od obchodníkov – dnes táto operatíva zaťažuje tak obchodníkov, ako aj back-office spoločnosti. Nasadením novej aplikácie sa zníži prácnosť celého spracovania a riadenia, a to až o 35 % času, ktorý dnes obchodníci týmito aktivitami trávia. Ďalším prínosom je zníženie nákladov na dennodenné zasielanie reportov – dnes sú odosielané pomocou sms, čo stojí nemalé prostriedky. Obchodníci môžu túto časovú úsporu investovať do lepšej obsluhy klientov a na rozvíjanie obchodu – čo sa pozitívne prejaví v náraste obratu. Tu CAPITOL, akciová spoločnosť očakáva až 5 percentný nárast oproti dnešnému stavu.