Štatistické informačné systémy Štatistického úradu SR

Pre Štatistický úrad SR sme vyvinuli dva informačné systémy INTRASTAT-SK a REGSTAT.

INTRASTAT-SK

Na podporu procesov spracovania informácií o zahraničnom obchode medzi Slovenskou republikou a členskými a nečlenskými krajinami EÚ sme vyvinuli informačný systém INTRASTAT-SK. Úlohou systému bolo zabezpečiť zber a spracovanie údajov o pohybe tovarov a následne poskytnúť prostriedky na analýzu dát a publikovanie výsledkov pre odbornú a laickú verejnosť.

REGSTAT

Za účelom zberu, spracovania, analýzy a publikovania regionálnych štatistických údajov sme vyvinuli informačný systém REGSTAT. Systém REGSTAT podporil pracovné postupy pracovníkov úradu pri spracovaní regionálnych štatistických údajov a ich poskytovaní širokej a odbornej verejnosti, inštitúciám v SR a Eurostatu. S pomocou tohto systému bola vytvorená databáza regionálnej štatistiky. Zvýšila sa efektívnosť, rýchlosť spracovania údajov a flexibilnosť poskytovania výsledkov analýz.