Systém sociálnoprávnej ochrany detí

Pre MPSVR SR sme vyvinuli systém IS KIDS na evidenciu detí vedených na odboroch sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately úradov práce, sociálnych vecí a rodiny. Okrem evidencie detí systém podporuje agendu poradensko-psychologických služieb, kurately plnoletých fyzických osôb a náhradnej rodinnej starostlivosti.