Technická evidencia a prehliadky mostov (Mosty)

Systém Mosty predstavuje informačný systém, v ktorom sa vedú podrobné referenčné technické údaje o všetkých mostoch na cestných komunikáciách na Slovensku.

Do systému majú prístup všetci správcovia CK a vykonávajú v ňom samostatne potrebné úpravy, ktoré následne podliehajú schváleniu oddelením hospodárenia s mostami na Slovenskej správe ciest. Neoddeliteľnou súčasťou systému je modul pre plánovanie, výkon a vyhodnotenie hlavných, bežných, kontrolných a mimoriadnych prehliadok mostov. Do aplikácie sa zapisujú všetky zistené poruchy a navrhované nápravné opatrenia. Na základe výsledkov je automaticky vypočítaný stavebno-technický stav daného mosta a podľa expertných algoritmov pripravovaný tzv. zoznam naliehavosti opráv, podľa ktorého sa postupuje pri tvorbe plánu opráv mostov. Prehliadky mostov v teréne vykonávajú správcovia prostredníctvom špeciálnej tabletovej aplikácie.

Mosty sú súčasťou komplexného Informačného systému Modelu cestnej siete (IS MCS).