Bankovníctvo

Segment Bankovníctva a finančných služieb všeobecne, je pod silným tlakom zmien pochádzajúcich z FinTech sektora a ich rýchleho tempa inovácií, zo vstupu nových hráčov na trh  prinášajúcich prepojenia na iné segmenty a zo zvyšujúcich sa nárokov existujúcich zákazníkov na úroveň a kvalitu poskytovaných finančných služieb. A to všetko pri  narastajúcej regulácii. Veríme, že je to čas využitia vznikajúcich príležitostí, nielen zvládania narastajúcich hrozieb.

Hrozby a príležitosti v bankovníctve

Digitalizácia a prechod služieb do online

Každá nová generácia sa viac a viac presúva do online prostredia, špeciálne mobilných zariadení. Ich správanie a očakávania sa menia z pohľadu operácii, ktoré vedia vykonať samostatne alebo len s malou pomocou v online priestore. Je dôležité mať v online prostredí vhodné služby a efektívne využívať externé online nástroje a partnerstvá. Je už nutnosťou vhodne prepojiť online prostredie distribučných kanálov banky s offline nástrojmi a postupmi z pobočiek, POS, call centrier, atď. Ako správne nastaviť takúto transformáciu? Ako správne konsolidovať nástroje v distribučných kanáloch?

Vzťah so zákazníkom v prostredí vzniku potreby

Banky sú vnímané ako konzervatívne inštitúcie poskytujúce primárne transakčné služby vo vlastnom priestore obsluhy zákazníka. Pozornosť zákazníka sa však presmerúva smerom k inštitúciám chápajúcim jeho potreby a poskytujúcim služby s pridanou hodnotou. Ako lepšie pochopiť informácie o zákazníkovi, ako ich vhodne obohatiť z externých zdrojov a monetizovať? Ako využiť znalosť potrieb a ich vzniku pre zlepšenie vzťahu so zákazníkom?

Fintech spoločnosti a regulácia PSD2

Zvyšujúca sa popularita FinTech spoločností u zákazníkov a rýchlosť ich inovácii ich ohrozuje zabehané obchodné modely a narušuje vzťah banky so zákazníkom. Na druhej strane silný tlak regulácie a príchod PSD2 požadujúcej otvorenie sa banky a jej služieb cez využiteľné API tretím stranám. Ide o príležitosť, či hrozbu? Ako nastaviť spoluprácu s FinTech svetom a vyťažiť z danej spolupráce?

P2P platobné systémy a využitie Blockchain

V priestore platobných systémov sa konkurencia neustále zvyšuje a formy ich spracovania neustále zlepšujú. Nástup rôznych hráčov ako FinTech spoločnosti (PayPal), technologických hráčov (Apple, Google) ako aj iných segmentov (Orange). Okrem týchto hrozieb sa objavili hrozby využívajúce nové spôsoby ako P2P alebo technológie využívajúce blochchain. Ako na dané hrozby reagovať? Ako využiť nastupujúce technológie vrátane technológie blockchain?

Oblasti pôsobenia

Distribučné kanály podpory predaja a obsluhy zákazníka

Máme dlhoročné skúsenosti a sme lídrom v oblasti tvorby a implementácie riešení pre podporu predaja a starostlivosti o zákazníka v distribučných kanáloch v rôznych segmentoch. Dlhodobo vytvárame jedinečné Omnichannel riešenie prinášajúce výraznú konkurenčnú výhodu pre nášho zákazníka. Výrazne investujeme do inovácií pre našich zákazníkov v tejto oblasti, napríklad do efektívnej integrácie interných aplikácií a dát zákazníka s externými online nástrojmi. Sme silným a relevantným partnerom pri tvorbe, nastavení a implementácii inovatívnych riešení v distribučných kanáloch.

Príprava a schvaľovanie úverových produktov

Máme za sebou niekoľko veľmi úspešných implementácii systémov na podporu prípravy a predaja úverových produktov. Máme hlbokú znalosť problematiky úverov, sme cenenými partnermi pri tvorbe týchto riešení pre našich zákazníkov nakoľko vieme naše znalosti využiť na tvorbu informačných systémov s vysokou hodnotou pre našich zákazníkov a schopnosťou naplnenia ich biznis cieľov na trhu.

Automatizácia exekúčných a dedičských konaní

Dlhodobo sa venujeme téme výraznej úspory nákladov pri zabezpečení požiadaviek a procesov súvisiacich s podporou exekučných a dedičských konaní u našich zákazníkov. Vieme dané procesy úspešne integrovať do systémov našich zákazníkov ako aj so systémami tretích strán.

Správa klientského rizika a vymáhanie pohľadávok

Vytvorili sme a úspešne prevádzkujeme niekoľko systémov pre správu a vyhodnocovanie klientského rizika pri predaji produktov a služieb. Sme expertmi v oblasti vymáhania pohľadávok vo všetkých jej aspektoch. Máme komplexné riešenia z daných oblastí, ktoré je možné modulovo kombinovať pre konkrétne potreby nasadenia. Dané riešenia boli implementované naprieč rôznymi segmentmi.

Naše riešenia a služby

NFINITY - Identity verification

Produkt NFINITY ponúka viacero spôsobov, akým viete jednoducho, rýchlo, spoľahlivo a bezpečne overiť a spravovať identitu vášho klienta cez digitálne kanály, ale aj priamo na vašich pobočkách.

Viac o NFINITY Viac o produktoch

IBIS - Intelligent Business Information System

Základným poslaním produktu je pomôcť bankám lepšie podporiť sektor malých a stredných podnikov. Majitelia firiem získajú lepší prehľad o stave a trende svojich financií a o svojich zaplatených i nezaplatených faktúrach. S využitím externých registrov majú podnikatelia aktuálne informácie o svojich obchodných partneroch.

Viac o IBIS Viac o produktoch

SEDi - Softec Electronic Distraints

Produkt prináša bankám komplexné riešenie pre životný cyklus exekučných konaní (žiadosť o súčinnosť, exekučný príkaz, priebeh exekúcie) a podporuje automatizované spracovanie a elektronickú komunikáciu.

Viac o SEDi Viac o produktoch

STRADA - Cesta k štátnej správe

STRADA umožňuje štatutárom delegovať komunikáciu cez elektronickú schránku na určených pracovníkov organizácie. Dovoľuje tak firmám automatizovať komunikáciu s orgánmi verejnej moci, ako napr. automatické stiahnutie, kontrola a uloženie prijatých správ, distribúcia konkrétnym oddeleniam.

Viac o STRADA Viac o produktoch

NEMESIS - Efektívne vymáhanie pohľadávok

Zadlženosť domácností na Slovensku neúmerne rastie. Zvýšené úverové zaťaženie prináša riziko nesplácania. Vo všeobecnosti platí, že neskoré vymáhanie je nákladnejšie a najmä hrozí nesplatenie úverov. Tieto riziká je možné zmierniť efektívnym nástrojom na vymáhanie.

Viac o NEMESIS Viac o produktoch

Podpora automatizácie pri vymáhaní pohľadávok

Tatra banka sa rozhodla v čo najväčšej miere automatizovať proces sledovania rizikových pohľadávok. Integračný projekt Collections Software rieši automatizáciu procesu vymáhania pohľadávok pre retailové produkty. Samotná integrácia dotknutých systémov bola riešená vytvorením softvérovej medzivrstvy Middle Layer. Zisti viac

Automatické spracovanie exekučných príkazov

Tatra banka úspešne rozšírila aplikáciu na automatické spracovanie exekučných príkazov o podporu elektronických príkazov. Aplikáciu pre Tatra banku vyvinul Softec s cieľom zefektívniť agendu spracovania exekučných príkazov. Zisti viac

Nová generácia predajno-servisného portálu

Poštová banka sa rozhodla podporiť obsluhu svojich klientov implementáciou predajno-servisného portálu novej generácie, postavenom na najmodernejších biznis aj IT konceptoch. Za týmto účelom koncom minulého roka Poštová banka rozbehla projekt s poetickým názvom Benátky. Zisti viac

Obchodný úverový priestor a skorá záväzná ponuka

Už pri prvej návšteve pobočky dostane klient relevantnú ponuku úveru - toto bola hlavná myšlienka projektu LoanEE. Jeho výsledkom bolo vytvorenie predajného nástroja pre pobočky Tatra banky umožňujúceho plné využitie úverového potenciálu klientov. Zisti viac

Kontaktujte nás