Bankovníctvo

Bankovníctvo

Segment Bankovníctva a finančných služieb všeobecne, je pod silným tlakom zmien pochádzajúcich z FinTech sektora a ich rýchleho tempa inovácií, zo vstupu nových hráčov na trh  prinášajúcich prepojenia na iné segmenty a zo zvyšujúcich sa nárokov existujúcich zákazníkov na úroveň a kvalitu poskytovaných finančných služieb. A to všetko pri  narastajúcej regulácii. Veríme, že je to čas využitia vznikajúcich príležitostí, nielen zvládania narastajúcich hrozieb.

Hrozby a príležitosti v bankovníctve

Digitalizácia a prechod služieb do online

Každá nová generácia sa viac a viac presúva do online prostredia, špeciálne mobilných zariadení. Ich správanie a očakávania sa menia z pohľadu operácii, ktoré vedia vykonať samostatne alebo len s malou pomocou v online priestore. Je dôležité mať v online prostredí vhodné služby a efektívne využívať externé online nástroje a partnerstvá. Je už nutnosťou vhodne prepojiť online prostredie distribučných kanálov banky s offline nástrojmi a postupmi z pobočiek, POS, call centrier, atď. Ako správne nastaviť takúto transformáciu? Ako správne konsolidovať nástroje v distribučných kanáloch?

Vzťah so zákazníkom v prostredí vzniku potreby

Banky sú vnímané ako konzervatívne inštitúcie poskytujúce primárne transakčné služby vo vlastnom priestore obsluhy zákazníka. Pozornosť zákazníka sa však presmerúva smerom k inštitúciám chápajúcim jeho potreby a poskytujúcim služby s pridanou hodnotou. Ako lepšie pochopiť informácie o zákazníkovi, ako ich vhodne obohatiť z externých zdrojov a monetizovať? Ako využiť znalosť potrieb a ich vzniku pre zlepšenie vzťahu so zákazníkom?

Fintech spoločnosti a regulácia PSD2

Zvyšujúca sa popularita FinTech spoločností u zákazníkov a rýchlosť ich inovácii ich ohrozuje zabehané obchodné modely a narušuje vzťah banky so zákazníkom. Na druhej strane silný tlak regulácie a príchod PSD2 požadujúcej otvorenie sa banky a jej služieb cez využiteľné API tretím stranám. Ide o príležitosť, či hrozbu? Ako nastaviť spoluprácu s FinTech svetom a vyťažiť z danej spolupráce?

P2P platobné systémy a využitie Blockchain

V priestore platobných systémov sa konkurencia neustále zvyšuje a formy ich spracovania neustále zlepšujú. Nástup rôznych hráčov ako FinTech spoločnosti (PayPal), technologických hráčov (Apple, Google) ako aj iných segmentov (Orange). Okrem týchto hrozieb sa objavili hrozby využívajúce nové spôsoby ako P2P alebo technológie využívajúce blochchain. Ako na dané hrozby reagovať? Ako využiť nastupujúce technológie vrátane technológie blockchain?

Oblasti pôsobenia

Distribučné kanály podpory predaja a obsluhy zákazníka

Máme dlhoročné skúsenosti a sme lídrom v oblasti tvorby a implementácie riešení pre podporu predaja a starostlivosti o zákazníka v distribučných kanáloch v rôznych segmentoch. Dlhodobo vytvárame jedinečné Omnichannel riešenie prinášajúce výraznú konkurenčnú výhodu pre nášho zákazníka. Výrazne investujeme do inovácií pre našich zákazníkov v tejto oblasti, napríklad do efektívnej integrácie interných aplikácií a dát zákazníka s externými online nástrojmi. Sme silným a relevantným partnerom pri tvorbe, nastavení a implementácii inovatívnych riešení v distribučných kanáloch.

Príprava a schvaľovanie úverových produktov

Máme za sebou niekoľko veľmi úspešných implementácii systémov na podporu prípravy a predaja úverových produktov. Máme hlbokú znalosť problematiky úverov, sme cenenými partnermi pri tvorbe týchto riešení pre našich zákazníkov nakoľko vieme naše znalosti využiť na tvorbu informačných systémov s vysokou hodnotou pre našich zákazníkov a schopnosťou naplnenia ich biznis cieľov na trhu.

Automatizácia exekúčných a dedičských konaní

Dlhodobo sa venujeme téme výraznej úspory nákladov pri zabezpečení požiadaviek a procesov súvisiacich s podporou exekučných a dedičských konaní u našich zákazníkov. Vieme dané procesy úspešne integrovať do systémov našich zákazníkov ako aj so systémami tretích strán.

Správa klientského rizika a vymáhanie pohľadávok

Vytvorili sme a úspešne prevádzkujeme niekoľko systémov pre správu a vyhodnocovanie klientského rizika pri predaji produktov a služieb. Sme expertmi v oblasti vymáhania pohľadávok vo všetkých jej aspektoch. Máme komplexné riešenia z daných oblastí, ktoré je možné modulovo kombinovať pre konkrétne potreby nasadenia. Dané riešenia boli implementované naprieč rôznymi segmentmi.

Naše riešenia a služby

NEMESIS - Efektívne vymáhanie pohľadávok

Slúži na automatizáciu vymáhania pohľadávok tak v štádiu skorého vymáhania („Early Collection“), ako aj právneho vymáhania („Late Collection“). Efektívne vymáhanie pohľadávok je v systéme zabezpečené riadením procesu vymáhania podľa používateľsky nastaviteľných vymáhacích pravidiel.

nemesis-01

IBIS - Intelligent Business Information System

Základným poslaním produktu pre banky, je pomáhať majiteľom malých a stredných firiem získať lepší prehľad o stave a trende svojich financií, o svojich zaplatených i nezaplatených faktúrach, mať aktuálne informácie o svojich obchodných partneroch a realizovať základné ekonomické operácie.

IBIS-01

TOUCH - The Omnichannel User Conversion Helper

Prináša silu interných marketingových kampaní do vonkajšieho sveta. Dovoľuje osloviť úzko definované publikum – napríklad špecifických VIP klientov – aj v online priestore, ktorý nemáme pod kontrolou.

TOUCH-01

STRADA - Cesta k štátnej správe

Zabezpečuje komunikáciu s orgánmi verejnej moci prostredníctvom elektronickej schránky spoločnosti. Umožňuje automatické stiahnutie, kontrolu a uloženie prijatých správ. Komunikácia je možná na základe integrácie spoločnosti so štátnou agentúrou NASES.

STRADA-01

ENTRY - Connection ENTRY point

Zabezpečuje komplexnú správu nad rozhraniami (software API) spoločnosti. Rozhrania sú definované nad existujúcimi službami, ktoré majú byť prístupné pre externých konzumentov. Nad takto definovanými službami Entry riadi prístupové práva, životný cyklus alebo vytvára rôzne štatistiky.

ENTRY-01

Vybrané projekty

Automatické spracovanie exekučných príkazov

Spoločnosť Tatra banka úspešne ukončila pilotnú a zahájila ostrú prevádzku aplikácie na automatické spracovanie exekučných príkazov. Aplikáciu pro Tatra banku vyvinul SOFTEC s cieľom zefektívniť agendu spracovania exekučných príkazov. Zisti viac

Front-end systém a automatizácia schvaľovania úverov

Skupina Volksbank International (dnes Sberbank) chcela zlepšiť kvalitu svojich služieb, zrýchliť vybavovanie klientov, zautomatizovať interné procesy a zvýšiť cross-selling produktov v jednotlivých bankách skupiny. Na základe analýzy potrieb sa rozhodla implementovať nový front-end systém, pričom jeho nasadenie rozdelila do niekoľkých krokov. Zisti viac

Informačný systém na online nahrávanie návrhov zmlúv

OVB Allfinanz Slovensko v SR dlhodobo vedie rebríček spoločností poskytujúcich finančné poradenstvo fyzickým osobám. V súčasnej dobe sprostredkováva produkty a služby viac ako dvoch desiatok partnerov - poskytovateľov finančných produktov pre viac ako 800 tis. klientov za pomoci viac ako 9000 spolupracovníkov. Zisti viac

Kartový systém

Sberbank Slovensko (predtým Volksbank Slovensko), úspešne pôsobí na slovenskom trhu od roku 1991. Hlavným akcionárom je spoločnosť Sberbank Europe AG. Svojim klientom ponúka komplexnú paletu bankových produktov a služieb obohatenú o podielové fondy, produkty životného poistenia a dôchodkového zabezpečenia a taktiež produkty stavebného sporenia. Zisti viac

Pohľadávky

Tatra banka je moderná banka s komplexnou ponukou bankových služieb a riešení v oblasti spravovania financií pre firemných ako aj individuálnych klientov. Tatra banka sa rozhodla v čo najväčšej miere automatizovať proces sledovania rizikových pohľadávok, aby bolo možné včas detekovať tie problematické, prijať účinné opatrenia a tým eliminovať možné straty. Zisti viac

Kontaktujte nás