e-Government

Žijeme vzrušujúce časy, časy digitálnej revolúcie. Miera zapájania digitálnych technológií do našich každodenných činností sa zvyšuje. Výnimkou nie je ani verejná správa. Tento pokrok má vplyv na celú našu spoločnosť, vyžaduje si zvyšovanie digitálneho vzdelania občanov. Chceme, aby nové technológie boli našim sluhom, nie pánom, preto je našou veľkou výzvou zvládnuť ich a využiť pre naozaj efektívnu podporu procesov verejnej správy a spoľahlivé, jednoduché a bezpečné elektronické služby pre občana.

Hrozby a príležitosti v e-Governmente

Povinnosť komunikovať elektronicky

Zákon o eGovernmente ukladá orgánom verejnej moci od 1.11.2016 komunikovať s inými subjektmi elektronicky. Prechod z papierovej agendy do elektronickej je iba nevyhnutným predpokladom takejto zmeny. Nároky na elektronickú komunikáciu orgánov verejnej moci sú pritom odlišné, ak ide o komunikáciu s občanom (G2C), s podnikateľským subjektom (G2B) alebo s iným orgánom verejnej moci (G2G). Ako efektívne zabezpečiť elektronickú komunikáciu? Ako minimalizovať rozsah informácií vyžadovaných od občanov a podnikateľských subjektov?

Povinnosť využívať referenčné registre

Cieľom registra adries, právnických osôb a fyzických osôb je v každom momente poskytovať aktuálne a referenčné údaje o evidovaných subjektoch. Ich vyhlásením za referenčné sú všetky orgány verejnej moci povinné prepojiť tieto registre s vlastnými údajmi o evidovaných fyzických, či právnických osobách tak, aby sa referenčné informácie o týchto subjektoch do agendy organizácie prenášali automaticky z referenčného registra. Ako realizovať toto prepojenie efektívne? Ako využiť výhody integrácie na referenčné registre?

Od kvalitných dát po elektronické služby

Ak má byť občan či podnikateľský subjekt spokojný, musia byť elektronické služby efektívne a jednoduché. Bez aktuálnych, presných a dôveryhodných dát to nepôjde. Výkon štátnej správy realizujú desiatky štátnych organizácií, ktoré na podporu svojich pracovných procesov prevádzkujú vlastné informačné systémy. Rezorty stoja pred úlohou zabezpečiť zber dát v rámci svojho pôsobenia, ako aj konsolidáciu dátových zdrojov. To ale nestačí. Následne musia otvoriť dátové zdroje pre vzájomnú komunikáciu na úrovni G2G. Ako zariadiť, aby boli dáta konzistentné? A ako prekonať bariéry brániace poskytovaniu dát medzi rezortami? Ako vybudovať integrované dátové zdroje?

Potreba robiť rozhodnutia na základe dynamických analýz nad konsolidovanými dátami

Manažérske rozhodnutia je potrebné realizovať na základe analýz veľkého množstva kvalitných údajov. Nie je to inak ani v prípade vrcholových orgánov štátu. Pri nastavovaní politík, dosahovaní cieľov v stanovených prioritách rezortov je nevyhnutná podpora pre hĺbkovú analýzu dát a ich korektnú interpretáciu. Ako podporiť rezortných dátových analytikov? Ako v obrovskom množstve dát rozpoznať aj nekalé javy? Ako čo najlepšie vizualizovať zistené skutočnosti a trendy a ako predikovať budúci vývoj?

Oblasti nášho pôsobenia

Výplata dávok

Rozumieme procesom výplaty dávok. Vyvinuli sme systémy na podporu celého procesu výplaty dávky od podania žiadosti, cez posúdenie nároku a rozhodnutie o výške dávky až po jej výplatu a spracovanie vrátených platieb. Produkčné systémy na výplatu dávok sme integrovali do prostredia eGovernmentu. Vďaka týmto integráciám môžu občania požiadať o dávky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy Slovensko.sk. Rovnako je možné sledovať stav spracovania žiadosti, či požiadať o zmenu miesta výplaty (adresu, či číslo bankového účtu). Systémy integrujeme na referenčné registre – fyzických osôb, adries, či právnických osôb.

Sociálnoprávna ochrana detí

Vyznáme sa v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí, poznáme procesy sprostredkovania náhradnej rodinnej starostlivosti, poradensko-psychologických služieb, ako aj sociálnej kurately plnoletých fyzických osôb.

Poskytovanie sociálnych služieb

Vyznáme sa v procesoch registrácie poskytovateľov sociálnych služieb, či výplaty finančných príspevkov na ich činnosť. Vyvinuli sme riešenie, s ktorého pomocou je možné konsolidovať registre poskytovateľov sociálnych služieb vedené vyššími územnými celkami na centrálnej úrovni MPSVR SR. Systém sme integrovali s modulmi Ústredného portálu verejnej správy, takže žiadosti o finančné príspevky je možné podávať elektronicky.

Konsolidácia dátových zdrojov, analýza údajov a podpora rozhodovania

Nad produkčnými systémami našich zákazníkov sme vyvinuli manažérske nadstavby na podporu rozhodovania, ktoré poskytujú preddefinované prehľady, ako aj možnosť ad hoc analýz údajov. Výsledky je možné prezentovať nielen v tabuľkách a grafoch, ale aj na mapových podkladoch, čo výrazne zlepšuje používateľský zážitok. Tieto nadstavby zároveň plnia úlohu konsolidácie dátových zdrojov v rámci rezortov, resp. v rámci verejnej správy.

Národné administratívne a národné zdravotné registre

Každý informačný systém potrebuje nevyhnutné číselníky, či základné a referenčné registre. Registre je potrebné naplniť dátami, zabezpečiť ich iniciálny obsah a priebežnú aktualizáciu. Máme veľké skúsenosti s budovaním rozsiahlych doménových registrov, pričom za náročnú a dôležitú fázu ich budovania považujeme zber konzistentných a dôveryhodných údajov od viacerých poskytovateľov dátových zdrojov. Pre Národné centrum zdravotníckych informácií sme vybudovali dva veľké národné administratívne registre - Register poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a Register zdravotných pracovníkov. Vybudovali sme tiež 10 Národných zdravotných registrov, z ktorých za najzložitejší považujeme Národný onkologický register.

Elektronizácia zberu a spracovania dát

Považujeme sa za odborníkov na problematiku teritoriálneho zberu a spracovania veľkého objemu dát so zložitou štruktúrou, rôznymi elektronickými kanálmi. Túto našu odbornosť sme preukázali v oblasti štátnej a zdravotnej štatistiky, ako aj v sociálnom rezorte. Napr., v prípade zberu zdravotníckych štatistických údajov z výkazov a hlásení od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti pre Národné centrum zdravotníckych informácií sme boli postavení pred zložitú úlohu, vytvoriť flexibilné riešenie na podporu maximálnej elektronizácie zberu a spracovania údajov. Flexibilnosť riešenia spočíva v možnosti zákazníka určovať rozsah, štruktúru a periodicitu zbieraných dát a podľa potreby modifikovať parametre zberu bez nutnosti programátorského zásahu autora do riešenia.

Verejné zdravotníctvo

Už niekoľko rokov sa zaoberáme procesmi verejného zdravotníctva. Verejné zdravotníctvo vnímame ako multidisciplinárny odbor, ktorý nám má poskytovať reálny obraz o úrovni zdravia našej spoločnosti. Podrobne poznáme procesy v oblasti epidemiológie. Vytvorili sme Epidemiologický informačný systém, ktorý podporuje zber, spracovanie a analýzu údajov o rozsahu epidemiologických ochorení na Slovensku. Myslíme si, že dozrel čas pozrieť sa aj na ostatné oblasti verejného zdravotníctva a systematicky spracovávať a skúmať heterogénne údaje z rôznych oblastí života, s cieľom identifikovať a sledovať faktory ovplyvňujúce zdravie na základe faktov zo životného prostredia, pracovného prostredia, údajov o genetickej predispozícii, poskytnutej zdravotnej starostlivosti a z oblasti ochrany a podpory zdravia.

Elektronické služby miest a obcí

Participovali sme na projektoch elektronizácie služieb miest a obcí. Implementovali sme viac ako 50 elektronických služieb pre komunikáciu samosprávy s občanmi. Medzi najzložitejšie patrili žiadosť o poskytnutie príspevku na sociálnu oblasť a hlásenie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností. Zabezpečovali sme tiež integráciu na register fyzických osôb, register právnických osôb a register adries, ako aj integráciu na elektronické služby katastra nehnuteľností a Centrálnu správu referenčných údajov. Riešenie je integrované s Ústredným portálom verejnej správy Slovensko.sk.

Vybrané projekty

IS Riadenia sociálnych dávok

Systém na podporu agendy výplaty sociálnych dávok pre Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (IS RSD) podporuje automatizované spracovanie žiadostí, cez posúdenie nároku, priznanie dávky až po výplatu dávky poberateľovi. Zisti viac

Systém sociálnoprávnej ochrany detí

Pre MPSVR SR sme vyvinuli systém IS KIDS na evidenciu detí vedených na odboroch sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately úradov práce, sociálnych vecí a rodiny. Okrem evidencie detí systém podporuje agendu poradensko-psychologických služieb, kurately plnoletých fyzických osôb a náhradnej rodinnej starostlivosti. Zisti viac

Informačný systém zdravotníckych indikátorov pre NCZI

Informačný systém zdravotníckych indikátorov (ISZI) je metadátami riadený systém, ktorý podporuje NCZI v elektronizácii zberu a spracovania údajov od viac ako 12 000 poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike za účelom vykonávania zdravotníckej štatistiky. Zisti viac

Elektronické služby miest a obcí

Pre mesto Bratislava a mesto Košice sme vyvinuli a dodali elektronické služby, prostredníctvom ktorých môžu občania týchto miest s občianskym preukazom vo forme eID s čipom komunikovať so samosprávou. Zisti viac

Kontaktujte nás