Makléri

V segmente predaja produktov a služieb prostredníctvom maklérskej siete spolupracovníkov postupne dochádza k legislatívnej a obchodnej štandardizácií postupov a vzťahov. Z pohľadu klienta sa do popredia dostáva budovanie a udržiavanie vzťahu s ním, vrátane šírky a kvality jeho obsluhy.

Okrem tradičného konkurenčného tlaku silne rozvinutého odvetvia vstupujú čím ďalej tým viac do deja nové technológie ako digitálne vlastnoručné podpisovanie a najmä nové postupy, ktoré integrujú inak samostatne fungujúce inštitúcie. Z pohľadu spolupracovníka maklérskej siete sa všetko spája do jednotného integrovaného obchodného procesu bez potreby prihlasovať sa do systémov, bez potreby manuálne prepisovať či prenášať dáta. Sme presvedčení, že toto dianie prinesie väčšiu spokojnosť a vyššiu kvalitu pre poisťovne, maklérske spoločnosti a najmä pre ich spolupracovníkov a klientov.

Hrozby a príležitosti v makléroch

Úspešná adaptácia nováčikov v obchodnej sieti

Úspešne zvládnutý proces náboru a najmä adaptácie nováčikov je kľúčovým aspektom dlhodobého fungovania agentskej predajnej siete. Rýchle vyčerpanie úvodného entuziazmu a potenciálu nováčikov sú zásadným faktorom, ktorý aj ten najlepší nábor opakovane stavia do ťažkej situácie. Ako pomôcť nováčikom s úspešnou adaptáciou? Ako prejsť predpredajným a predajným procesom štýlom profesionála? Ako zaujať klienta?

Komplexná obsluha klienta - budovanie klientskej lojality

Doba rýchleho predaja poistných, bankových či investičných produktov s jednorazovým efektom je nenávratne preč. Noví klienti sa hľadajú ťažko a o lojalitu existujúcich klientov treba bojovať okrem pravidelnej starostlivosti aj komplexným záberom na klientove ciele a potreby. Ako obslúžiť nie len klientove potreby ale aj ciele? Ako si získať dôveru klienta? Ako zistiť o klientovi viac?

Integrovaný predajný proces

Predaj vypisovaním papierového návrhu zmluvy je minulosťou. Do predajného procesu vstúpila elektronizácia vo forme elektronických produktových kalkulačiek a generátorov zmlúv. Predaj a starostlivosť o klienta je postupne integrovaný do jednotného prístupového bodu. Ako sa zbaviť papiera? Ako na jeden „klik“ získať vyplnené dokumenty? Ako zabezpečiť, aby nebolo treba prepisovať dookola tie isté informácie o klientovi? Ako rýchlejšie získať zaslúženú odmenu?

Flexibilný systém výpočtu a rozdeľovania provízií

Statické systémy s dlhotrvajúcimi procesmi aktualizácie a inovácie produktovej skladby a províznych parametrov nestíhajú napĺňať obchodné požiadavky. Silnejúci tlak konkurencie a obchodných štruktúr stavajú klasické „core“ systémy pred neriešiteľné požiadavky. Ako zabezpečiť, aby provízny „stíhal“ realizovať požiadavky obchodu? Ako aj bez programovania zmeniť parametre systému?

Oblasti pôsobenia

Riadenie príležitostí agentskej obchodnej siete (príprava, realizácia, vyhodnocovanie)

Poznáme procesy prípravy, realizácie a vyhodnocovania obchodných príležitostí v rámci predaja finančných produktov prostredníctvom siete obchodných zástupcov. Riadenie príležitostí vnímame od úvodného výberu cieľovej skupiny, cez realizáciu oslovení, zaznamenanie reakcií až po štatistické vyhodnocovanie úspešnosti.

Úplná aplikačná podpora procesu sprostredkovania finančnej služby/produktu (plný paperless)

Rozumieme problematike, predpredajným, predajným a náborovým procesom sprostredkovateľského predaja produktov (plánovanie predaja, identifikácia príležitostí, analýza cieľov a potrieb klienta, príprava ponuky pre klienta, digitálne vlastnoručné podpísanie zmluvy, zber odporúčaní, nábor nových spolupracovníkov, apod.). Sme oceňovaným partnerom v tejto oblasti zo strany zákazníkov a máme jedinečné know-how a produkty. Vieme ako prepojiť agentské portály so spolupracujúcimi finančnými inštitúciami (poisťovne, investičné spoločnosti, banky,...) s využitím vysoko bezpečnostného štandardu.

Tvorba a nasadenie klientskej zóny

Máme dlhoročné skúsenosti s tvorbou a nasadením klientských zón. Úspešne sme vytvorili klientske zóny pre rôznych zákazníkov a implementovali sme mnohé projekty integrácie zákazníckych a interných systémov. Vnímame dôležitosť klientskej zóny ako nástroja komunikácie s klientom, ale predovšetkým v oblasti finančného sprostredkovania ako nástroja zvyšovania klientskej dôvery.

Konzultačná a aplikačná podpora kariérnych a províznych procesov agentskej obchodnej siete

Dlhodobo pôsobíme v oblasti výpočtu a rozdeľovania provízií pri agentskom multi-level predaji. Rozumieme kľúčovým procesom výpočtu provízie percentuálnym aj bodovým systémom, procesom pravidelného vyhodnocovania kariérnych pozícií, zadržiavania stornofondu, zúčtovania rôznych druhov provízií a evidencie prípadných dlhov agentov. Sme partnerom pre optimalizáciu a automatizáciu týchto procesov v distribučných kanáloch.

Naše riešenia a služby

Provízno-kariérny systém

Bezchybne vypočítané provízie sú základom správne fungujúcej predajnej siete. Správny výpočet provízií vo viacúrovňovej agentskej predajnej sieti pri neustále meniacich sa obchodných a províznych podmienkach je výzvou pre každý systém. Výpočet návrhov na zmeny v rámci kariérnych pozícií na základe dosiahnutých obchodných výsledkov je nevyhnutnou súčasťou. K tomu je potrebný podporný reporting pre sieť aj management.

Flexibilný provízno-kariérny systém MAKLER

Jednotný prístup k obchodným informáciám

On-line prístup k informáciám je nevyhnutý pre správne fungovanie predajnej siete. Nevyhnutnou podporou agentskej siete je jednotný systém, cez ktorý spolupracovníci pristupujú ku všetkým informáciám a funkciám, ktoré potrebujú pre svoju prácu. Štandardom je online systém, plne dostupný pre spolupracovníkom cez webový prehliadač na všetkých bežne dostupných platformách.

Riadenie celého životného cyklu vzťahu s klientmi a manažment kampaní

Znalosť klienta a cielená práca s ním je základ dlhodobej lojality klienta Udržanie klientskej lojality, pravidelne poskytovaný servis a cielené oslovenia klienta sú výzvou pre každú spoločnosť. Práca s parametrami servisovania klienta a možnosť realizovať vlastné mikro kampane je hybnou silou obchodu.

Analýza cieľov a potrieb klienta

Poznanie klientskych prianí a potrieb je kľúčom k úspechu Efektívny a interaktívny predpredajný nástroj pre zber dát a komunikáciu s klientom. Kvalitná obsluha klienta začína osobným stretnutím finančného agenta s klientom a pokračuje predložením návrhu finančného plánu, ktorý vychádza z presne a zodpovedne vypracovanej analýzy potrieb klienta. A práve kvalita vykonania a spracovania finančnej analýzy a plánu a aj prezentácie ich výstupov je niečo, čo odlišuje tých najlepších.

Activity management

Prvým krokom k úspechu je stanovenie cieľov, druhým ich napĺňanie. Slabý výkon a efektivita obchodníkov. Manažéri majú často problém udržať si prehľad o výkonnosti, efektivite a aktivite svojich ľudí. Ako potom môžu riešiť ich podporu, motiváciu či výkon? Ak nevieme ako sú aktivity vykonávané, nevieme ich ani merať, zlepšovať a odmeňovať.

Softec RPS

Vybrané projekty

Finančná analýza klienta

Takmer každému z nás už niekedy niekým bola ponúkaná či poskytnutá služba finančného poradenstva. V dnešnej dobe kedy na trhu pôsobí množstvo finančných inštitúcií (poisťovne, banky, správcovia fondov, atď.) s obrovským portfóliom ponúkaných produktov je len veľmi ťažké detailne sa zorientovať v ich ponukách a utvoriť si obraz o všetkých dostupných možnostiach, preto skôr či neskôr sa pravdepodobne každý z nás s finančným poradcom stretne. Zisti viac

Kariérno-provízny systém pre sieť maklérov

Spoločnosť Aegon na Slovensku spustila nový kariérno-provízny systém a portál pre sieť interných maklérov. Aplikácia od firmy SOFTEC, vďaka automatizácii províznych a kariérnych procesov, priniesla výrazné zrýchlenie procesu výpočtu provízií s možnosťou aplikovať aj zložitejšie provízne modely a to všetko pri znížení počtu potrebných pracovníkov. Zisti viac

Maklérsky systém

KAPITOL pojišťovací a finanční poradenství, a.s. patrí medzi najvýznamnejších sprostredkovateľov finančných produktov v Českej republike, a to hlavne v oblasti životného poistenia. Osobný prístup ku klientovi, tvorba finančných produktov na mieru a flexibilita sú hlavným dôvodom, prečo si klienti volia služby tejto spoločnosti. Zisti viac

Poradentvo: Kariérny a provízny systém

Raiffeisen stavební spořitelna poskytuje svojim klientom služby v oblasti sporenia, financovania bývania a ďalších finančných služieb. Pripravované zmeny v oblasti liberalizácie trhu stavebného sporenia, silnejúcej konkurencie i očakávaného nástupu predaja nových finančných produktov, znamenajú pre spoločnosť novú výzvu v príprave princípov, ktoré jej pomôžu vyrovnať sa s chystanými zmenami a zároveň skvalitniť služby, ktoré poskytuje svojim klientom. Zisti viac

Riadenie predajnej siete

Každá spoločnosť, ktorá sa zaoberá predajom služieb alebo produktov prostredníctvom siete obchodníkov, rieši problematiku ich podpory, motivácie a výkonu. Pre riadenie siete obchodníkov je nesmierne dôležité mať vždy včasné a dostatočne detailné informácie o každodenných aktivitách riadeného tímu. Absencia týchto informácií obmedzuje možnosti každodennej práce so sieťou a nedáva manažmentu nástroje k zefektívňovaniu riadenia obchodnej činnosti, eliminácii vnútorných rezerv a dosahovaniu lepších výsledkov. Zisti viac

Rozrastajúca sa sieť agentov interného makléra spoločnosti Aegon sa zameriava na profesionálnu starostlivosť o klientove potreby v oblasti financií. Našim cieľom je vybrať pre klienta to najlepšie zo širokej škály finančných produktov a samozrejme poskytnúť mu kvalitný servis. Na to, aby sme to dokázali, je nevyhnutá kvalitná softvérová podpora na úrovni moderných technológií.

Kontaktujte nás