Poisťovníctvo

Segment poisťovníctva po období stability opäť prechádza výraznými zmenami. Okrem zvyšujúceho sa konkurenčného tlaku zo strany poisťovní a maklérskych spoločností vstupujú do odvetvia aj noví hráči – banky, fin-tech spoločnosti, utilitné spoločnosti resp. poskytovatelia iných služieb. Paralelne s tým musia poisťovne čeliť výrazným zmenám v obchodných sietiach a zvyšujúcemu sa tlaku regulácie. V neposlednom rade dnešné technológie umožňujú riešiť krytie rizika úplne novým spôsobom, ktorý môže výrazne zmeniť spôsob a rozsah poskytovaných produktov a služieb v segmente. Veríme, že pred poisťovňami stojí nielen otázka ako čeliť týmto hrozbám, ale aj ako ich využiť v prospech rozvoja vlastného biznisu.

Hrozby a príležitosti v poisťovníctve

Konvergencia finančných služieb

Do odvetvia poisťovníctva vstupujú noví hráči – banky, telekomunikační operátori, fin-tech spoločnosti, utilitné spoločnosti, či poskytovatelia iných služieb. Ich pôsobenie je primárne motivované snahou obslúžiť klientov v celej šírke finančných potrieb a nadviazať s klientom trvalý vzťah. Prirodzene tak reagujú na meniace sa správanie klientov, ktorí chcú mať vyriešené svoje potreby a nemajú záujem sa „prehrabávať“ komplikovanou ponukou produktov a služieb jednotlivých finančných inštitúcií. Akým spôsobom majú poisťovne tomuto tlaku čeliť? Ako majú zabrániť, aby nestratili kontakt s klientom a nestali sa len „poskytovateľmi poisťovacej infraštruktúry“? Ako môžu pracovať s vlastnou klientskou bázou a vybudovať si trvalý vzťah s klientmi? Ako môžu zvýšit frekvenciu kontaktu a komunikácie s klientom, aby mohli spoznať jeho meniace sa potreby a reagovať na ne?

Generačné zmeny v obchodných sietiach

Vlastná obchodná sieť i partnerské obchodné siete predstavujú v dnešnej dobe kľúčové predajné a obslužné kanály poisťovne. Manažéri týchto sietí a poradcovia pôsobiaci v nich sa stretávajú s mnohými situáciami, ktorých vyriešenie je kľúčové pre spokojnosť poradcov a ich klientov: Ako pripraviť obchodnú sieť na novú generáciu klientov a nové komunikačné kanály a sociálne siete – Facebook, LinkedIn, WhatsApp, Viber, Messenger, ..? Ako sprístupniť poradcom všetky informácie o klientoch, vrátane aktuálneho správania sa klienta v ostatných distribučných kanáloch a pomôcť im riešiť potreby klientov? Ako ju spraviť atraktívnou pre novú generáciu poradcov, pre ktorých sú digitálne prostriedky prirodzenou súčasťou života?

Digitalizácia služieb a prechod do online prostredia

Žijeme v dobe, v ktorej je všetko na webe. Digitalizácia služieb a produktov poisťovne – poskytovaných naprieč všetkými distribučnými kanálmi – a tlak na prechod do online prostredia už neprinášajú základnú otázku „ČI?“, ale „AKO“. Oba fenomény predstavujú pre poisťovňu povinnú transformáciu a ich zvládnutie môže poisťovni pomôct nielen vo vyrovnaní sa konkurencii, ale pri správne zvolenej stratégii aj konkurenčnú výhodu. Pri transformácii je nutné vedieť si zodpovedať viaceré kľúčové otázky: Ktoré produkty a služby transformovať do online prostredia? Ako pri ich predaji zohľadniť špecifiká online prostredia? Ako idenitifikovať samotného zákazníka v online prostredí? Ako zabezpečiť pre zákazníka pohodlný nákup produktu a uzatvorenie všetkej zmluvnej dokumentácie? Ako sledovať správanie sa klienta naprieč on-line aj off-line kanálmi? Ako vyhodnocovať a porovnávať výkonnosť jednotlivých kanálov?

Konsolidácia/výmena core poisťovacích systémov

Digitalizácia služieb neprináša zmeny len vo front-office oblasti. Online poskytovanie produktov a služieb je neúprosné aj k back-end systémom poisťovní a k „aplikačnej landscape“ poisťovní. Každá neefektívnosť, problém v automatizácii alebo zbytočné manuálne spracovanie sa priamo prenášajú do kvality a rýchlosti poskytovania služby v online prostredí. Ako teda zmeniť/transformovať „aplikačnú landscape“ poisťovní tak, aby aj back-office poisťovní bol plne pripravený na online svet? Ako skonsolidovať viaceré core poisťovacie systémy, ktorých koexistencia v offline svete nebola problémová ale v online svete výrazne zvyšuje náklady na poskytovanie produktov a starostlivosť o zákazníkov? Ako z core poisťovacích systémov vybrať a dať do rúk biznis ľudí podporu kľúčových procesov? Ako efektívne udržiavať a rozvíjať jeden core poisťovací systém napriek viacerými členmi poisťovacej skupiny?

Zmena z poisťovateľa na „zamedzovateľa“

Nové technológie prinášajú úplne iný pohľad na riešenie rizikových situácií klientov poisťovní. Nové technológie majú silu meniť nielen zvyky klientov, ale dokonca celé odvetvia. Podľa nás aj poisťovníctvo stojí pred výzvou, ktorej sa musí postaviť čelom. Prichádzajúce technológie (často sa ukrývajúce pod fenomén Internet vecí) umožňujú poisťovni a jej klientom dokonca predchádzať/zamedzovať nastatiu rizikovej situácie. Ktoré sú teda riziká, ktorých riešenie sa môže zmeniť z poistenia na prevenciu? Čo pre to musia poisťovne spraviť? Aké bezpečnostné otázky budú musieť poisťovne riešiť?

Oblasti nášho pôsobenia

Distribučné kanály podpory predaja a obsluby zákazníkov

Máme dlhoročné skúsenosti a sme lídrom v oblasti tvorby a implementácie riešení pre podporu predaja a starostlivosti o zákazníka v distribučných kanáloch v rôznych segmentoch. Poznáme špecifiká spôsobu priameho i nepriameho predaja produktov a služieb a ich následnej podpory. Dlhodobo vytvárame jedinečné Omnichannel riešenie prinášajúce výraznú konkurenčnú výhodu pre nášho zákazníka. Výrazne investujeme do inovácií pre našich zákazníkov v tejto oblasti, napríklad do efektívnej integrácie interných aplikácií a dát zákazníka s externými online nástrojmi. Sme silným a relevantným partnerom pri tvorbe, nastavení a implementácii inovatívnych riešení v distribučných kanáloch.

Riadenie a podpora obchodnej siete

Poznáme procesy riadenia výkonnosti obchodných sietí a prípravy, realizácie a vyhodnocovania obchodných príležitostí v rámci predaja finančných produktov prostredníctvom siete obchodných zástupcov. Riadenie príležitostí vnímame od úvodného výberu cieľovej skupiny, cez realizáciu oslovení, zaznamenanie reakcií až po štatistické vyhodnocovanie úspešnosti. Dlhodobo pôsobíme v oblasti výpočtu a rozdeľovania provízií pri agentskom multi-level predaji. Rozumieme kľúčovým procesom výpočtu provízie percentuálnym aj bodovým systémom, procesom pravidelného vyhodnocovania kariérnych pozícií, zadržiavania stornofondu, zúčtovania rôznych druhov provízií a evidencie prípadných dlhov agentov. Sme partnerom pre optimalizáciu a automatizáciu týchto procesov v distribučných kanáloch.

Integrácia poisťovní a ich partnerov

Vďaka nášmu pôsobeniu vo viacerých finančných segmentoch - poisťovne, maklérske spoločnosti, banky - dôkladne poznáme ich prostredie, potreby a možnosti integrácie. Počínajúc prenosom identity klienta/sprostredkovateľa, pokračujúc integráciou pri zjednávaní produktov a služieb (vrátane podpisovania dokumentov) a končiac prenosom informácií o aktuálnom stave zmlúv, intervenciách a províziach. Samozrejmosťou je riešenie bezpečnosti spojenej s integráciou. Veľakrát stojíme ako IT partner spoločností na oboch stranách integrácie.

Automatizácia interných procesov poisťovne

Dôkladne poznáme interné backoffice procesy poisťovní a vieme akým spôsobom ich podporiť efektívnou automatizáciou. Vieme ako zabezpečiť efektívne spracovanie poistných zmlúv zo všetkých predajných kanálov alebo poistných udalostí nahlásených klientmi BPM riešeniami, ktoré riadenie spracovania prenesú do rúk biznis oddelení poisťovní a umožnia im mať plnú kontrolu nad behom všetkých procesov.

Komplexná správa poistného portfólia

Vyše 20 rokov pôsobíme v oblasti správy poistného portfólia poisťovní prostredníctvom core poisťovacích systémov. Udržiavame a rozvíjame core poisťovací systém v 6 krajinách CEE regiónu a poznáme špecifiká aj ďalších trhov. Pomáhame viacerým európskym poisťovacím skupinám pri výbere, analýze, návrhu a implementácii core poisťovacieho systému do ich poisťovní.

Reporting a podpora riadenia poisťovne

Vybudovali sme viaceré DWH a MIS riešenia pre poisťovne, ktoré umožňujú ich manažmentu efektívne riadiť výkonnosť celej poisťovne. Umožňujeme im reportovať a analyzovať informácie zo všetkých relevantných oblastí "života" poisťovne: portfólio klientov a produktov, poistné, platby, obchod, provízie, škodové udalosti a škody, technické rezervy, identifikácia fraudov, atď. Tieto riešenia odovzdávame do "rúk" pracovníkov poisťovní, aby ich mohli samostatne využívať pri riadení svojich útvarov.

Naše riešenia a služby

Omnichannel riešenie pre podporu predaja a starostlivosti o zákazníka

Cieľom nášho riešenia SOFTEC UXP 4 Insurance je komplexná podpora procesov predaja a starostlivosti o zákazníka vo všetkých distribučných kanáloch poisťovne (priamych aj nepriamych), naprieč rôzne zariadenia a s jednoduchou integráciou do jej existujúcich IT systémov. Prínosom riešenia je komplexná podpora predaja a starostlivosti o zákazníka vo všetkých prostrediach poisťovne vrátane efektívnych nástrojov pre zlepšovanie výkonnosti predajno-obslužných procesov poisťovne naprieč offline a online kanálmi.

Riadenie kariéry, odmeňovania a aktivít v obchodnej sieti

Provízno-kariérny systém má za úlohu komplexne podporiť a zautomatizovať každomesačné provízne a kariérne procesy a postupy v rámci obchodných sietí spoločnosti. Riešenie SOFTEC Makler zahŕňa výpočet a správu provízií, manažment produktov a agentov, správu klientov a zmlúv a podobne. Riadenie aktivít prostredníctvom SOFTEC Activity Management podporuje operatívny manažment denno-denných aktivít. Vďaka nemu má manažér dokonalý prehľad o tom ako vykonávajú jednotlivé aktivity podriadení a aké majú výsledky. Zavedením systémového riešenia sa zefektívni práca a vzniká tlak na zvýšenie aktivity a produkcie. Zmapované aktivity, zjednotené postupy a konsolidovaný plán sú vynikajúcim receptom.

Analýza a modelovanie potrieb klientov

Kvalitná obsluha klienta začína osobným stretnutím finančného agenta s klientom a pokračuje predložením návrhu finančného plánu, ktorý vychádza z presne a zodpovedne vypracovanej analýzy potrieb klienta. A práve kvalita vykonania a spracovania finančnej analýzy a plánu a aj prezentácie ich výstupov je niečo, čo odlišuje tých najlepších. Riešenie SOFTEC Finas podporuje celý proces spracovania analýzy a modelovania finančných potrieb klientov poisťovne. Ide o moderné multiplatformové riešdnie s dotykovým ovládaním. Jeho hlavnou prednosťou je podpora celého procesu finančnej obsluhy klienta a predpredajných aktivít. Spolupracovníci môžu používať riešenie priamo na schôdzke s klientom v online alebo offline režime.

Vlastnoručné digitálne podpisovanie dokumentov

Digitálne vlastnoručné podpisovanie šetrí náklady na papier, tlač dokumentov, ich distribúciu a skladovanie. SOFTEC BioSign je riešenie, ktoré zrýchľuje kolobeh dokumentov a šetrí životné prostredie, pretože na podpisovanie dokumentov napr. poistných zmlúv nie je potrebné dokument vytlačiť na papier.

BioSign

Riadenie a podpora interných procesov poisťovne

BPM nástroje umožňujú poisťovni mať plnú kontrolu a prehľad nad aktuálnym stavom biznis procesov a spracovaním dokumentov a odbúrať úlohy realizované manuálne mimo informačných systémov. Poisťovňa taktiež môže výrazne skrátiť čas potrebný na spracovanie biznis transakcie, znížič náklady na vykonanie procesov a dosiahnuť zníženie chybovosti pri vykonávaní procesov. Riešenie SOFTEC BPM plne podporuje automatizáciu biznis procesov poisťovne s možnosťou ich priamej modelácie a riadenia priamo v riešení. Postavené je na overenom nástroji Activiti BPM, ktorý je rozšírený o sadu ďalšich modulov a integračnú vrstvu pre efektívnu integráciu so systémami poisťovne.

Finančná analýza klienta

Takmer každému z nás už niekedy niekým bola ponúkaná či poskytnutá služba finančného poradenstva. V dnešnej dobe kedy na trhu pôsobí množstvo finančných inštitúcií (poisťovne, banky, správcovia fondov, atď.) s obrovským portfóliom ponúkaných produktov je len veľmi ťažké detailne sa zorientovať v ich ponukách a utvoriť si obraz o všetkých dostupných možnostiach, preto skôr či neskôr sa pravdepodobne každý z nás s finančným poradcom stretne. Zisti viac

Riadenie predajnej siete

Každá spoločnosť, ktorá sa zaoberá predajom služieb alebo produktov prostredníctvom siete obchodníkov, rieši problematiku ich podpory, motivácie a výkonu. Pre riadenie siete obchodníkov je nesmierne dôležité mať vždy včasné a dostatočne detailné informácie o každodenných aktivitách riadeného tímu. Absencia týchto informácií obmedzuje možnosti každodennej práce so sieťou a nedáva manažmentu nástroje k zefektívňovaniu riadenia obchodnej činnosti, eliminácii vnútorných rezerv a dosahovaniu lepších výsledkov. Zisti viac

Kariérno-provízny systém pre sieť maklérov

Spoločnosť Aegon na Slovensku spustila nový kariérno-provízny systém a portál pre sieť interných maklérov. Aplikácia od firmy SOFTEC, vďaka automatizácii províznych a kariérnych procesov, priniesla výrazné zrýchlenie procesu výpočtu provízií s možnosťou aplikovať aj zložitejšie provízne modely a to všetko pri znížení počtu potrebných pracovníkov. Zisti viac

Poisťovací informačný systém

Vienna Insurance Group (VIG) je poisťovací koncern s medzinárodnou pôsobnosťou kótovaný na burze, so sídlom vo Viedni. Je jedným z najväčších hráčov na poistnom trhu v strednej a východnej Európe. V posledných rokoch dosahuje výrazné nárasty podielov na trhu, objeme poistných zmlúv a ziskovosti svojich pobočiek. Za týmto úspechom stojí nielen premyslená obchodná stratégia, ale i dôsledné riadenie nákladov a investícií. Zisti viac

Webová aplikácia pre predaj poistenia pre SME

Softec vyvinul pre ČSOB Poisťovňu webovú aplikáciu Biznis Plus určenú na podporu sprostredkovaného predaja poistenia pre malých a stredných podnikateľov (SME) – napr. poistenia majetku, zodpovednosti, a pod. Aplikácia by mala výrazne zjednodušiť prácu interným aj externým predajcom poisťovne a zároveň znížiť ich chybovosť. Doposiaľ museli mnoho úkonov vykonávať ručne. Zisti viac

Manažérsky informačný systém

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group vznikla ako prvá súkromná univerzálna poisťovacia spoločnosť na Slovensku už v roku 1990. V prvých rokoch svojej činnosti si vybudovala pozíciu stabilnej a úspešnej poisťovne. Túto pozíciu si udržala napriek stále rastúcej konkurencii vďaka dôvere svojich klientov. KOOPERATIVA je členom silnej európskej skupiny Vienna Insurance Group, ktorá má zastúpenie po celej Európe. Zisti viac

Hodnoty na ktorých stojíme

Dlhodobo pôsobíme v poisťovníctve a máme hlbokú znalosť fungovania poisťovne

Dôverne poznáme interné aj externé prostredie poisťovní a ich partnerov. V oblasti riešení pre poisťovne pôsobíme vyše 25 rokov a máme vyše 100 odborníkov so znalosťou poisťovní. Poznáme biznis prostredie poisťovní v CEE regióne. Neustále sa vzdelávame a pracujeme na našich vedomostiach. Sme féroví a seriózne pristupujeme k našim záväzkom.

Sme partnerom poisťovní v ich výzvach

Sme akceptovanými partnermi a poradcami pri konzultácii dôležitých tém u našich zákazníkov. Pomáhame poisťovniam s hrozbami a príležitosťami trhu cestou neustálych inovácii našich produktov a riešení. Sme nielen dodávateľom IT riešení pre poisťovne, ale pomáhame im a konsolidovať aplikačné portfóio a neustále hľadáme prínosy pre ich klientov.

Komplexné dodávky s pridanou hodnotou

Máme viaceré vlastné riešenia, ktorých nasadenie viaceré skúsenosti z komplexných a kľúčových dodávok projektov pre našich zákazníkov. Počas celej dodávky máme na zreteli hodnotu pre poisťovňu a jej dlhodobá spokojnosť s dodávkou je pre nás kľúčová. Dlhodobo investujeme do našich ľudí, aby boli schopní dodávať v čo najvyššej možnej kvalite a spokojnosti zákazníka.

Využívanie know-how a pôsobenia naprieč segmentmi

Dlhodobo a úspešne pôsobíme v rôznych segmentoch poskytovania služieb, snažíme sa prenášať získané know-how medzi segmentmi k prospechu našich zákazníkov. Pri integrácií spoločností častokrát stojíme na oboch stranách integrácie a tým výrazne zefektívňujeme celý proces. Hľadáme win-win spoluprácu medzi našimi zákazníkmi, našou spoločnosťou a partnermi pri príprave a realizácii nových projektov.

Kontaktujte nás