Telekomunikácie

Segment telekomunikačných služieb prechádza turbulentným obdobím charakterizovaným neustálym poklesom tržieb z klasických komunikačných služieb, hľadaním nových typov služieb, nárastom investičnej náročnosti nových technológií a vstupom nových hráčov do segmentu. Pozitívom súčasnej situácie je množstvo nových príležitostí, (Internet vecí, mobilné platby) a prelomových výziev (prechod do online prostredia, …).

Hrozby a príležitosti v telekomunikáciách

Pokles tržieb z komunikačných služieb

Tržby zo štandardných produktov a služieb telekomunikačných operátorov dlhodobo a dramaticky klesajú. Situáciu zhoršujú noví hráči na trhu, využívajúci zvyšujúcu sa dostupnosť mobilných dátových služieb. Ako danú tému uchopiť? Ako využiť potenciál existujúceho portfólia zákazníkov, ako tvoriť nové produkty a služby, a ako ich rýchlejšie dostať na trh?

Zvládnutie prechodu do online prostredia

Nastala doba online služieb, všetko je na webe. Dobre zvolená stratégia prechodu do online prostredia a jej správna implementácia, môže znížiť prevádzkové náklady, zvýšiť lojalitu zákazníka, ako aj predajnú konverziu v distribučných kanáloch ako celku. Ako správne sledovať výkonnosť online a asistovaných distribučných kanálov? Ktoré operácie patria do online prostredia? Kde sa automatizáciou dajú ušetriť náklady?

Monetizácia zákazníckych dát

V dátach o zákazníkoch a ich správaní je ukrytá veľká hodnota. Sú použiteľné nielen na cielenejšiu prácu so zákazníkom v správnom čase, ale aj pre tvorbu nových produktov a služieb. Technológie BigData pomáhajú túto výzvu zvládnuť. Ako ich správne použiť a čo nám môžu priniesť?

Vstup do nových oblastí pôsobenia

Pre udržanie si pozície na trhu telekomunikačných služieb je už nutné hľadanie nových oblastí pôsobenia a tvorba nových produktov so špeciálnou pridanou hodnotou, diferenciátorom oproti konkurencii. Sme nadšení pre nové oblasti ako internet vecí a LPWAN siete, Cloud computing a dátové centrá, či mobilné platby a mikroplatby. Ako vám vieme v daných témach pomôť?

Oblasti nášho pôsobenia

Distribučné kanály pre podporu predaja rezidenčným zákazníkom

Dlhodobo pôsobíme v oblasti podpory predaja a starostlivosti o rezidenčných zákazníkov. Rozumieme kľúčovým procesom prípravy ponuky, dojednania objednávky a uzatvárania zmluvy so zákazníkom, ako aj procesom integrácie na backoffice, ako napríklad sklady, logistika, splátkovanie, či kuriér. Sme partnerom pre optimalizáciu a automatizáciu týchto procesov v distribučných kanáloch.

Riadenie predaja, aktivácií a nasadenia B2B riešení

Rozumieme problematike riadenia a podpory predaja B2B produktov (plánovanie predaja, modelovanie riešenia a ceny, schvaľovanie a sledovanie vývoja obchodných prípadov, aktivácia produktov a služieb, atď.). Sme oceňovaným partnerom v tejto oblasti zo strany zákazníkov a máme jedinečné know-how a produkty. Vieme prepájať tieto systémy s ponukou pre rezidenčný segment.

Automatická aktivácia produktov/služieb a samo-obslužné zóny

Máme dlhoročné skúsenosti s automatizáciou aktivácie a zmien v produktoch a službách popredných telekomunikačných spoločností. Úpešne sme vytvárili samo-obslužné zóny pre rôznych zákazníkov a implementovali sme mnohé projekty integrácie zákazníckych a interných systémov so systémami typu Operations support system.

Správa klientského rizika pri predaji a vymáhanie pohľadávok

Vytvorili sme a úspešne prevádzkujeme niekoľko systémov pre správu a vyhodnocovanie klientského rizika pri predaji produktov a služieb, ako aj pre následné vymáhanie pohľadávok. Riešime danú problematiku naprieč rôznymi segmentmi.

Naše riešenia a služby

Omnichannel riešenie pre podporu predaja a starostlivosti o zákazníka

Cieľom nášho komplexného riešenia UX platform je úplná podpora procesov predaja a starostlivosti o zákazníka vo všetkých distribučných kanáloch a na rôznych zariadeniach s jednoduchou integráciou do existujúcich IT systémov predajcu. Prínosom riešenia je komplexná podpora predaja a starostlivosti o zákazníka v online aj v asistovaných prostrediach.

Komplené riešenie pre hodnotenie klientského rizika a vymáhanie pohľadávok

Cieľom nášho riešenia Risk Manager je riadenie klientského rizika. Konkrétne ide o cielené znižovanie straty spoločnosti spôsobené nedobrovoľným odchodom klientov, znižovanie miery zamietnutia/neprijatia zákazníka, sledovanie rizikových faktorov klientov a aktívne pôsobenie voči nim v procesoch predaja a starostlivosti o zákazníka. Prijímať vhodné opatrenia na elimináciu rizík umožňuje pružné a aktívne narábanie s rizikom pomocou konfigurácie aplikácie.

Riešenie pre správu a zobrazenie ponuky v rôznych distribučných kanáloch

Cieľom nášho jedinečného riešenia Offer Manager je zjednodušenie správy produktového portfólia a z neho vyplývajúcej ponuky, ako aj konzistentné ponúkanie produktov a služieb konkrétnemu zákazníkovi naprieč všetkými distribučnými kanálmi. Prínosom riešenia je zjednodušenie správy ponúk a ich rýchlejšie propagovanie na trh.

Riadenie klientskeho rizika

Slovak Telekom (predtým T-Mobile Slovensko) je poprednou telekomunikačnou spoločnosťou, poskytujúcou služby hlasovej a dátovej mobilnej komunikácie. Snaží sa neustále rozširovať a skvalitňovať paletu svojich služieb klientom, zrýchľovať ich obsluhu, rozširovať predajné kanály a zavádzať najmodernejšie technológie. Zisti viac

Samoobslužná zóna pre B2B zákazníkov

Biznis Portál vytvára samoobslužnú zónu pre B2B zákazníkov spoločnosti Slovak Telekom. Umožňuje B2B zákazníkovi správu jeho telefónnych čísel, vytváranie skupín čísel, manažment služieb na jednotlivých číslach a skupinách čísel. Ďalej poskytuje nástroj na meranie a optimalizáciu spotreby v dátovom roamingu a je integrovaný s aplikáciou Smartbill, ktorá umožňuje rozlíšenie a separátny fakturáciu súkromných hovorov na telefónnych číslach B2B zákazníka. Zisti viac

Hodnoty na ktorých stojíme

Dlhodobé a férové pôsobenie v segmente

Dôverne poznáme interné aj externé prostredie telekomunikačných operátorov a ich fungovanie. Máme bohaté znalosti z implementácii rôznych systémov typu Business support system a ich integrácii do prostredia zákazníka. Neustále sa vzdelávame a pracujeme na našich vedomostiach. Sme féroví a seriózne pristupujeme k našim záväzkom.

Partnerom zákazníka v jeho výzvach

Sme akceptovanými partnermi a poradcami pri konzultácii dôležitých tém u našich zákazníkov. Pomáhame im s hrozbami a príležitosťami trhu cestou neustálych inovácii našich produktov a riešení. Sme nielen dodávateľom IT riešení, neustále hľadáme prínosy pre zákazníka.

Komplexné dodávky s pridanou hodnotou

Máme viaceré skúsenosti z komplexných a kľúčových dodávok projektov pre našich zákazníkov. Počas celej dodávky máme na zreteli hodnotu pre zákazníka a jeho dlhodobá spokojnosť s dodávkou je pre nás kľúčová. Dlhodobo investujeme do našich ľudí, aby boli schopní dodávať v čo najvyššej možnej kvalite a spokojnosti zákazníka.

Využívanie know-how naprieč segmentmi

Dlhodobo a úspešne pôsobíme v rôznych segmentoch, snažíme sa prenášať získané know-how medzi segmentmi k prospechu našich zákazníkov. Hľadáme win-win spoluprácu medzi našimi zákazníkmi, našou spoločnosťou a partnermi pri príprave a realizácii nových projektov.

„V Softecu sme našli spoľahlivého partnera s hlbokými znalosťami v segmente Telekomunikácii, prinášajúceho inovatívne myšlienky a postupy do našich projektov.”

„Spoločnosti SOFTEC a všetkým priateľom, ktorí stáli za našou dobrou spoluprácou, želám veľa ďalších úspechov. Želám Vám spokojnosť zákazníkov, dobrú pracovnú atmosféru a minimálne taký pracovný zápal, ako sme mali my. Ste obchodný partner, ktorého by som doprial každému. Úprimne Vám držím palce!<”

Kontaktujte nás