Ako byť zabudnutý v digitálnom priestore?

Miroslav CHLIPALA Bukovinský a Chlipala

Online činnosťou zanechávame po seba takmer nezmazateľnú digitálnu stopu a v mnohých prípadoch aj digitálnu stopu iných osôb. Európska únia sa snaží už od 90-tych rokov minulého storočia vytvárať rámec pre ochranu osobných údajov v intenciách vtedy aktuálneho technologického vývoja. V súčasnej dobe je v riadnom legislatívnom procese Európskej únie návrh prelomového nariadenia o ochrane osobných údajov, ktoré bude priamo aplikovateľné vo všetkých členských štátoch EÚ! Návrh nariadenia zavádza nové inštitúty „právo byť zabudnutý“, „právo na výmaz“ alebo „právo namietať“. Ide o nové práva alebo určitá obdoba týchto práv už existuje? Bude návrh nariadenia reálne vymožiteľný alebo ide skôr o vizionársky a politický dokument? Môžeme byť zabudnutí v internetových vyhľadávačoch ako je napr. Google? Počkajme si na očakávané rozhodnutie Súdneho dvora EÚ v tejto otázke. Aké budú následky tohto rozhodnutia pre smerovanie internetu v Európe?