Blockchain Cloud

Miroslav Pikus, Slovak Telekom

Blockchain, keďže vyšiel z Bitcoinu, je vnímaný ako disruptívna technológia hlavne vo vzťahu k finančnému segmentu. Môže byť ale použitý na ukladanie a presun akýchkoľvek informácií, u ktorých je žiadúca dokonalá hodnovernosť, integrita a bezpečné vlastníctvo overené necentralizovaným kryptografickým systémom. Z blockchain technológie môže profitovať čokoľvek od katastra nehnuteľností, cez matričné dokumenty až po technické preukazy automobilov.

Prezentácia ale ponúka aj víziu klasických IT služieb (výpočty, ukladanie dát, sieť) ponúkaných ako služba z cloudu postavenom na báze blockchainu. Blockchain Cloud? Určite nie čoskoro, ale ak raz áno, zmení to spôsob akým dôverujeme cloudu a ako doň ukladáme tie najcitlivejšie dáta.