eGovernment v Českej republike dnes a zajtra

Ondřej FELIX MV ČR

Rok 2014 bude pre český eGovernment z mnohých uhlov pohľadu zlomový. Do konca roka 2013 bol dokončených rad zásadných infraštruktúrnych (kmeňových) projektov eGovernmentu. Ide najmä o projekty Základných registrov, Dátových schránok, CzechPoint a ďalších viac ako 80 projektov. V roku 2014 budú dokončované najmä projekty ako Elektronické zbierky zákonov a eLegislatívy, Centrálne miesto služieb Komunikačnej štruktúry verejnej správy – základ privátneho cloudu verejnej správy ČR, národný digitálny archív a bude pokračovať projekt Procesného modelovania agend.

V súčasnej dobe sa pripravuje stratégia rozvoja zdieľaných ICT služieb na budúce obdobie, ktorá by mala byť jedným z prvých strategických dokumentov schvaľovaných novou nastupujúcou vládou ČR. Stratégia vychádza z predstavy výkonu verejnej správy ako orchestrovanej rodiny zdieľaných ICT služieb v štyroch navzájom oddelených, ale prepojených a na seba nadväzujúcich vrstiev služieb

  • služby verejnej správy,
  • služby informačnej spoločnosti podporujúcej služby verejnej služby,
  • zdieľané služby IT platforiem umožňujúce efektívnu realizáciu služieb, informačnej spoločnosti,
  • služby komunikačnej infraštruktúry.

Základnou metrikou stratégie je realizácia najmenej 85% podaní ako úplné elektronické podanie – samoobslužne alebo asistovane s automatizovaným pripojením podkladov prostredníctvom inteligentných formulárov a s priamym vstupom a spracovaním informačnými systémami verejnej správy. Zabezpečenie tohto cieľa bude znamenať základnú procesnú reformu štátnej a verejnej správy. Nevyhnutným predpokladom je dosiahnutie skutočnej interoperability jednotlivých systémov a agend verejnej správy navzájom, prepojenie dátového fondu verejnej správy, ako aj realizácia interoperbility v rámci EU.

V prednáške budú zhodnotené dosiahnuté výsledky a uvedený predpokladaný spôsob realizácie navrhovanej stratégie.