O sile informatiky

Jiří Wiedermann

Túžba po poznaní je dôležitou vlastnosťou inteligencie. Cieľom informatiky je získavať vedomosti o oblastiach nášho záujmu, ktorým dostatočne nerozumieme a navrhovať algoritmy pre ich zvládnutie a využívanie. Úlohou informatiky je vyvíjať a zefektívňovať metódy a nástroje na podporu tohto procesu. Záujmom informatiky je aj samotný proces poznávania. Jeho plné pochopenie môže v budúcnosti viesť k rozvoju umelej (super)inteligencie, ktorá nemusí sledovať zámery svojich tvorcov. V prednáške sa budeme hlbšie venovať tomuto chápaniu informatiky a uvedieme príklady aplikácií, ktoré predznamenávajú jej budúcnosť.