Otvorené dáta – cenná surovina pre váš biznis

Gabriel Lachmann EEA

Dáta sa stávajú surovinou, podobne ako ropa. Celý svet IT vidí v dátach svoju žiarivú budúcnosť. Otvorené dáta hrajú v tejto hre zaujímavú úlohu. Prinášajú iný pohľad na dáta, ich dostupnosť, licencovanie, výmenu, narábanie s nimi. Vzniká nová legislatíva, zvyšuje sa tlak na kvalitu dát, na garanciu dostupnosti, je tu požiadavka publikovať prepojené dáta (linked data). Aktivity okolo (L)OD podporované EÚ vygenerovali množstvo dostupných riešení a metodík – licencovaných obvykle pod otvorenou licenciou. Verejná správa sa pomaly pripravuje na implementáciu princípov „open data“.

V prezentácii ukážem, ako môžu z tohoto trendu profitovať rôzne typy firiem – IT dodávatelia, konzultanti, SME, vlastníci dát, tvorcovia aplikácií, budovatelia báz znalostí, ale aj bežné spoločnosti. Pre lepšie porozumenie popíšem koncepciu riešenia pre (L)OD, upozorním na problémy a vhodné postupy pri publikovaní, poskytovaní a využití dát a predstavím vybrané technológie a riešenia z tejto oblasti. Povenujem sa problematike obohacovania dát a tiež možnostiam ktoré prináša aplikácia konceptov sémantickému webu. Zmapovanie problematiky otvorených dát mi umožní identifikovať príležitosti, ktoré aktuálny trend (L)OD firmám prináša. Následne uvedené príležitosti kriticky zhodnotím a upozorním na slepé uličky.