Základné registre ČR

Petr Tiller IGOS consulting, Praha

V súčasnosti v Českej republike neexistuje centrálna autorita pre údaje udržiavané v rámci informačných systémov verejnej správy o občanoch, právnických osobách a adresách. Tieto informácie sú udržiavané oddelene a nekoordinovane. Dôsledkom tohto stavu je, že

  • Občan/právnická osoba musí štátnym orgánom a orgánom samosprávy opakovane dokladať správnosť údajov o svojej osobe/firme.
  • V prípade zmeny údajov (napr. presťahovanie) existuje ohlasovacia povinnosť.
  • Údaje v informačných systémoch verejnej správy môžu byť neaktuálne alebo skreslené a vo výsledku viesť k chybnému rozhodnutiu alebo dokonca ku škodám.

Tento stav sa snaží napraviť projekt základných registrov ČR. Základné registre budú obsahovať vymenované referenčné údaje, ktoré budú poskytovať jednotlivým informačným systémom verejnej správy. Príspevok oboznámi s koncepciou týchto základných registrov a ich globálnou architektúrou. Prediskutuje tiež ich hlavnú funkcionalitu, dátové procesy a bezpečnosť celého systému a oboznámi s aktuálnym stavom projektu.