Ochrana osobných údajov

Prehliadanie stránok spoločnosti Softec nevyžaduje, aby ste uviedli Vaše osobné údaje.

Pokiaľ sa však budete zaujímať o prácu u nás zaslaním Vášho štruktúrovaného životopisu dávate súhlas k spracovaniu Vašich osobných údajov obsiahnutých v tomto životopise. Vaše osobné údaje budú spracované za účelom obsadzovania voľných pracovných pozícií v spoločnosti Softec, a to v informačných systémoch spoločnosti Softec ako prevádzkovateľa podľa Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „Nariadenie GDPR“), a v informačných systémoch spoločnosti prevádzkujúcej internetové pracovné portály – LMC s.r.o., ktorá ako sprostredkovateľ podľa Nariadenia GDPR vykonáva na základe písomnej zmluvy prostredníctvom internetového portálu prvotný zber údajov od záujemcov o voľné pozície pre spoločnosť Softec. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov dávate na dobu neurčitú, pokiaľ ho kedykoľvek písomnou formou neodvoláte.

V prípade Vášho záujmu o získanie akýchkoľvek informácií o našej spoločnosti, službách alebo riešeniach, ktoré poskytujeme, pokiaľ v rámci takejto komunikácie získame Vaše osobné údaje ako napr. meno, adresu, adresu elektronickej pošty alebo telefónne číslo, zaväzujeme sa, že tieto údaje neposkytneme tretej strane a využijeme v súlade s platnými právnymi predpismi len na komunikáciu s Vami či už poštou, elektronickou poštou alebo telefonicky s cieľom poskytnúť Vám informácie, o ktoré mate záujem.