Doprava

Doprava ako moderný a dynamický segment prechádza neustále prudkým vývojom. Reflektuje tým požiadavky rýchlejšej, efektívnejšej a bezpečnejšej dopravy, na druhej strane budujeme rozsiahlu dopravnú infraštruktúru, o ktorú sa treba zodpovedne starať. Nové technologické možnosti prinášajú súčasne veľa výziev, ktoré nás posúvajú neustále bližšie k vytýčenému cieľu — efektívnej dopravnej infraštruktúre umožňujúcej rýchlo a bezpečne prepravovať ľudí, tovary a informácie.

Hrozby a príležitosti v doprave

Zvyšujúci sa tlak na financie pri správe infraštruktúry

Dopravná infraštruktúra na Slovensku predstavuje majetok v miliardových výškach. O tento majetok je potrebné sa náležite starať, udržiavať ho a vykonávať nevyhnutné opravy. Napriek tomu, že na správu tohto majetku sa vynakladajú ročne desiatky miliónov eur, jeho technický stav stagnuje. Ako rozdeliť čo najzodpovednejšie dostupné finančné prostriedky? Vieme naplánovať údržbu a opravy, aby každý zásah bol vykonaný v tom najvhodnejšom čase a reálne sme zlepšili technický stav infraštruktúry?

Nevyhnutnosť rozhodovania na základe dát

Pri prijímaní rozhodnutí o údržbe, opravách a výstavbe dopravnej infraštruktúry stále vstupujú do úvahy vo veľkej miere subjektívne faktory. Procesy rozhodovania založené na verifikovateľných dátach však prinášajú kvalifikovanejšie, objektívnejšie a spravodlivejšie výsledky. Ako sa však vysporiadať s otázkami zberu, čistenia, triedenia a transformácie údajov? Dajú sa takéto veľké množstva dát prakticky spracovať a analyzovať?

Nástup nových technológií

Nové technológie raketovým tempom nemenia len náš bežný život, ale vo veľkej miere ovplyvňujú aj procesy pri rozvoji a správe dopravnej infraštruktúry. Od nástupu mobilných technológií, cloud computingu, internetu vecí, progresívnych metód diagnostiky vozoviek až po vzdialený monitoring mostných objektov produkujúci dáta v reálnom čase. Ako si udržať krok s novými technológiami? Akým spôsobom sa dajú začleniť do procesov a informačných systémov v oblasti dopravy?

Oblasti nášho pôsobenia

Efektívna a proaktívna správa dopravnej infraštruktúry

Vytvorili sme niekoľko systémov pre efektívnu a proaktívnu správu rôznej dopravnej infraštruktúry. Dôverne poznáme procesy, metodiky a nástroje pri hospodárení s vozovkami, mostami a cestnou infraštruktúrou. Vieme, že na efektívnu správu dopravnej infraštruktúry nestačí len evidencia, ale kľúčovú časť tvoria expertné systémy so špecifickými algoritmami, na implementáciu ktorých disponujeme dlhoročne budovaným know-how.

Zber údajov v teréne

Máme viac ako desaťročné skúsenosti s informačnými systémami pre zber údajov v teréne. Úspešne sme vytvorili dve generácie systémov pre zber a spracovanie nepremenných technických parametrov cestných komunikácií (pasport) a systémy pre spracovanie údajov z diagnostiky vozoviek. Aplikujeme do procesov zberu nové technológie – navrhli sme a implementovali tabletové aplikácie s využitím presných GPS zariadení pre prehliadky cestných komunikácií, pre podrobné vizuálne prehliadky vozoviek, ako aj pre prehliadky mostov.

Analytika a dátový reporting

Od založenia našej spoločnosti sa venujeme budovaniu komplexných dátových skladov a využitiu nástrojov pre analytiku a reporting. Máme rozsiahle znalosti a skúsenosti s návrhom a implementáciou dátových skladov a nástrojov na on-line analýzy tak, aby sa používateľ vedel detailne ponoriť do dát a vydoloval z nich užitočné poznanie. Popri mnohých systémoch vo finančnom sektore sme vytvorili centrálny dátový sklad a multidimenzionálne dátové kocky pre strategickú analýzu a reporting cestnej siete Slovenskej republiky. Zostavy o stave cestnej siete z našich systémov dnes predstavujú objektívne podklady nevyhnutné pre prijímanie kľúčových rozhodnutí o smerovaní cestného hospodárstva.

Vybrané projekty

Informačný systém Modelu cestnej siete (IS MCS) je nástrojom pre realizáciu centrálnej technickej evidencie cestných komunikácií SR, určovania a posudzovania trás pre prepravu nadmerných a nadrozmerných nákladov, hospodárenia s vozovkami, hospodárenia s mostami a agendy dopravného inžinierstva. Jeho nasadením, prevádzkou a rozvojom sa zvyšuje efektivita práce a skvalitňujú sa služby používateľom nielen v rámci rezortu dopravy, ale aj v ostatných rezortoch štátnej správy, samosprávy, v oblasti vedy a výskumu, školstva a riešenia projektov európskeho významu.

Kontaktujte nás