Poisťovne

RealTime DWH

Online synchronizácia dát medzi poisťovacím core systémom SIRAEL a DWH prostredníctvom Apache Kafka pre Generali Česká Poisťovňa SK (GČP).

Predmetom dodávky bolo:

 1. Realizácia PoC pre online synchronizáciu dát vybranej podmnožiny tabuliek, v rámci ktorej bol
  • dodaný Log-based CDC source connector pre databázu IBM informix zabezpečujúci  odchytávanie zmien vykonaných v zdrojovej databáze SIRAEL, 
  • nakonfigurovaný JDBC Sink connector pre zápis údajov do MS SQL databázy DWH,
  • vytvorený mechanizmus na iniciálne naplnenie synchronizovaných tabuliek využívajúci IBM Informix External Tables a TSQL Bulk Insert,
  • pripravený mechanizmus zabezpečujúci spracovanie odchytených transakcií (Commit, Rollback) na strane MS SQL databázy,
  • navrhnutý spôsob historizácie zmien v synchronizovaných tabuľkách v MSSQL.  
 2. Realizácia celého riešenia online synchronizácie dát, v rámci ktorej bolo
  • riešenie rozšírené na celú množinu synchronizovaných dát (viac ako 300 tabuliek), pričom množina synchronizovaných tabuliek je riadená metadátami uloženými v konfiguračných tabuľkách v MS SQL,
  • definovanie a odladenie prevádzkových procesov,
  • inštalácia a konfigurácia prevádzkového Apache Kafka cluster-a,
  • inštalácia a nastavenie nástrojov na monitoring riešenia (Prometheus, Grafana),
  • prvotná inicializácia DWH databázy na MS SQL.

V rámci projektu sa podarilo dosiahnuť:

 • Vybudovať platformu pre online sychronizáciu dát prostredníctvom Apache Kafka.
 • Napojiť DWH priamo na produkčnú databázu core systému SIRAEL bez potreby vytvárania dennej kópie zdrojovej databázy na IBM Informix.
 • Umožniť tvorbu online reportingu na strane DWH a tým znížiť prevádzkovú záťaž core systému.
 • Zabezpečiť dôveryhodný zdroj dát obsahujúci informácie o všetkých zmenách vykonaných v core systéme SIRAEL a tým umožniť implementáciu optimalizovaných dátových púmp spracovávajúcich iba modifikované údaje pri časovo kritických spracovaniach.